Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracovištěKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní poradenské pracoviště

Od 1. 9. 2016 zahájilo na naší škole činnost Školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 

Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. 

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele. 

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko- psychologické poradny, speciální pedagogická centra a střediska výchovné péče. 

                      Členové týmu školního poradenského pracoviště  
Mgr. Jitka Žemlová
vedoucí ŠPP
výchovná poradkyně, kariérový poradce
e-mail: zemlova@zsjanouskova.cz                 
 
Mgr. Jana Chmelařová
školní metodik prevence
e-mail: chmelarova@zsjanouskova.cz
 
PaedDr. Helena Malůšková
zástupce ředitele 
speciální pedagog
e-mail: maluskova@zsjanouskova.cz
 
Mgr. Jarmila Mátlová
speciální pedagog 
e-mail: matlova@zsjanouskova.cz

Hlavní cíle  ŠPP:

 • Zajistit propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce) 
 • Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči 
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům  
 • Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů 
 • Poskytovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem. Vytvářet předpoklady pro jeho zlepšení 
 • Připravit podmínky a rozšiřovat možnost integrace žáků se zdravotním postižením 
 • Vytvořit příznivé klima pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole 
 • Zajistit podmínky pro možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o nadané žáky 
 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů 
 • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit pro tyto programy metodické zázemí 
 • Předcházet všem formám rizikového chování 
 • V kariérovém poradenství spojovat vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě další vzdělávací cesty 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz