O naši škole

Historie školy

Základní škola Brno, Janouškova 2 byla postavena v roce 1960 podle projektu ing. arch. Jaroslava Ledviny a ing. arch. Věry Vyšinkové. Původní projekt školy počítal s výstavbou dvoupatrové budovy, nakonec se budova zvýšila ještě o třetí patro. Škola se tak zařadila mezi největší v tomto obvodě.
Nová školní budova měla vyřešit svízelné podmínky, za jakých se tehdy vyučovalo na přeplněných školách tohoto obvodu, a také výstavba nového sídliště v Černých Polích (bytové domy na ulicích Bieblova, nám. SNP, Merhautova, Kotěrova, Provazníkova) s mladými rodinami s dětmi si vynutila výstavbu nové školy.
Stavební práce byly zahájeny 16. června 1958, kdy byly buldozerem započaty výkopové práce. Stavba byla ukončena a slavnostně předána 20. srpna 1960. Následovaly komplikované a náročné práce spojené s úklidem a úpravou budovy po stavebních pracích. Zde se velmi aktivně zapojili nejen pracovníci školy, ale i rodiče a místní občané. Do školní budovy bylo potřeba nastěhovat i nábytek a zařízení uložené po okolních školách v době, kdy se škola stavěla. Upravovalo se také okolí školy. Pro ilustraci uvádíme několik archivních fotografií, na nichž je zachycen průběh stavebních prací.
Nová školní budova byla slavnostně otevřena 1. září 1960. Do 32 tříd tehdy nastoupilo 1084 žáků z okolí školy, ale i z jiných brněnských škol, které byly v té době přeplněné. Na škole začalo vyučovat 43 pedagogů. Prvním ředitelem nově vzniklé školy byl jmenován Antonín Sečka.

Současný ráz školy určilo především zřízení specializovaných tříd. Ve školním roce 1966/67 byly poprvé otevřeny třídy s rozšířenou výukou francouzského jazyka. V důsledku společenských změn v době normalizace byla výuka francouzštiny v letech 1979–89 v těchto třídách zrušena. Ale od školního roku 1990/91 byly tyto třídy opět obnoveny a mohly tak navázat na velmi úspěšnou úroveň výuky francouzského jazyka v těchto třídách.
Ve školním roce 1983/84 byly na naší škole poprvé zřízeny třídy sportovní, zaměřené na fotbal. Žáci těchto tříd reprezentovali fotbalové oddíly TJ Zbrojovka Brno (později pod názvy FC Boby Brno, FC Stavo Artikel Brno, a. s., v současné době je to fotbalový oddíl FC. Brno, a.s.). Za dobu existence sportovních tříd vyšla z mládežnických kategorií celá řada prvoligových hráčů a fotbalové oddíly s žáky naší školy dosahovaly úspěchů nejen na turnajích celostátních, ale i v zahraničí.
Od doby, kdy byla naše škola slavnostně otevřena, uplynulo už více jak 50 let. Za tuto dlouhou dobu se mnohé změnilo. Změnila se tvář školy, zřízeny byly dvě počítačové učebny a dvě multimediální učebny vybavené nejmodernější audiovizuální technikou a dvěma interaktivními tabulemi a vystavěn byl sportovní areál a kryté haly s umělým povrchem. Značných změn za toto dlouhé padesátileté období dosáhla také naše společnost, což se odrazilo i v oblasti školství. S nástupem demokracie se začala ve školách plně uplatňovat svoboda myšlení, která je právě při vzdělávání mladé generace tak důležitá a potřebná.

Anglický jazyk

S výukou anglického jazyka začínáme již v 1. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně, která je i ve 2. ročníku. Ve 3. – 9. ročníku mají žáci angličtinu tři hodiny týdně.
Pro první třídy jsme zvolili zcela novou učebnici Kid’s Box 1. Podle této učebnice se pokračuje ve výuce i ve 2. ročníku. Kniha nabízí atraktivní zpracování klasických témat, jako jsou např. pozdravy, barvy, čísla, školní potřeby, hračky a rodina. Ve výuce nebudou chybět říkadla, příběhy a zpěvné písničky. K procvičení učiva slouží pracovní sešit, jehož součástí jsou doplňková cvičení, poslechy a hry přístupné online po zaregistrování na příslušné stránky. Náročnost látky postupně graduje, proto doufáme, že další lekce a nová témata budou výzvou pro žáky příštích 2. tříd, a že učebnice bude tvořit dobrý přechod ke čtení a psaní, které se ve větší míře objevuje ve 3. třídě.
Ve 3. a 4. ročníku se věnujeme nacvičování psaní anglických slov a základních frází potřebných ke každodenní komunikaci. K výuce používáme kreslené příběhy, obrázkové karty, autentické nahrávky k příběhům, písničky, hrací kostky, míčky, internet, interaktivní programy a sluchátka v jazykové učebně.
V 5. ročníku začínáme se systematickou výukou gramatiky a dalším rozvojem slovní zásoby. Přecházíme na učebnice řady PROJECT – third edition, kterou žáci používají až do 9. ročníku.
Kromě zahraničních poznávacích pobytů, exkurzí a divadelních představení v anglickém jazyce žákům také nabízíme možnost navštěvovat některý z kroužků. Tento rok nabízíme přípravu na mezinárodní zkoušky Cambridge English pro 4. ročník. Žáci také vypracovávají projekty a využívají moderní informační zdroje. Výuka anglického jazyka probíhá jak v kmenových třídách jednotlivých ročníků, tak v moderní jazykové učebně se sluchátky. Využíváme také počítačovou učebnu, kde si žáci individuálně procvičují zvládnutou látku v online aktivitách.

 

Francouzský jazyk
Výuka francouzštiny má na naší škole dlouholetou tradici. Počátky výuky sahají již do školního roku 1966/1967. Během následujících let si žáci dopisovali s francouzskými kamarády a absolvovali první výměnné pobyty, které s přestávkami trvaly až do roku 1998 (např. s bretaňskou metropolí Rennes či pařížským předměstím Breuillet).
V roce 1998 jsme jeli na první poznávací zájezd na Azurové pobřeží, následovaly další do Paříže, Provence, Bretaně a zemí Beneluxu.
Francouzský jazyk byl až do zavedení nového školního vzdělávacího programu vyučován jako první cizí jazyk od třetí třídy. V současné době se snažíme navázat na tradici let předchozích a francouzština se vyučuje jako druhý cizí jazyk od šestého ročníku (žáci jsou zařazeni do skupiny se zaměřením na výuku francouzského jazyka s dotací 3 – 4h týdně) či sedmého ročníku (2h týdně).
Navíc je žákům 5. ročníku každoročně nabízen kroužek francouzštiny s cílem seznámit je hravou formou s tímto jazykem.
Ve školním roce 2014/15 se naše škola také zapojila do projektu Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů, který byl podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci tohoto projektu k nám po celý rok docházela do hodin francouzského jazyka lektorka slečna Hélene Voinson.
Při výuce v sedmém a osmém ročníku používáme od loňského školního roku zcela nové moderní učebnice „Adosphere“, v devátém ročníku učebnice „Extra!“. V rámci vyučovacích metod se snažíme využívat nejenom audiovizuální techniku a digitální učební materiály v nové multimediální učebně, ale také spolupracujeme s Francouzskou aliancí, s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci povinné praxe studentů a pravidelně se úspěšně účastníme konverzační soutěže ve francouzském jazyce „Olympiades de la langue française“.
Mgr. Lucie Lísková, Mgr. Eva Zemanová

Německý jazyk
V současné době probíhá výuka němčiny na naší škole v souladu se školním vzdělávacím programem, tj. jako výuka druhého cizího jazyka. Tento předmět si mohou žáci vybrat v sedmém ročníku z nabídky povinně volitelných předmětů. Cílem dvou vyučovacích hodin týdně od sedmého do devátého ročníku je žáky zajímavou formou seznámit se základy dalšího světového jazyka, poskytnout informace o německy mluvících zemích , a to vše s využitím audiovizuálních pomůcek. Výuka předmětu je založena na využití programu „Deutsch mit Max“. V případě zájmu je také možné zavedení kroužku německého jazyka.

Všeobecné sportovní třídy
Od školního roku 2008/09 se na naší škole rozběhl projekt, který má za cíl oslovit žáky a jejich rodiče, kteří mají rádi pohyb a sport. Jde o nabídku dětem, které mají zájem zvýšit svoji pohybovou aktivitu, nechtějí se specializovat na jedno sportovní odvětví a nemají nutně vrcholové ambice.
Žáci v těchto třídách absolvují kromě standardní dotace běžných předmětů pět vyučovacích hodin tělesné výchovy týdně. Jejich náplní je nabídka všestranných pohybových aktivit, včetně výuky plavání, bruslení nebo lyžování. Postupně se výuka všeobecných sportovních tříd rozšířila do všech ročníků druhého stupně a od školního roku 2012/13 je od prvních tříd zařazována i na stupeň první. Cílem je tak třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve všech devíti ročnících naší základní školy. Proto všichni, kdo chcete více pohybu, neváhejte a hlaste se u nás! Bližší informace získáte ve škole.

Něco zajímavého

Vivamus sagittis sem sit amet enim convallis pulvinar. Cras vitae nulla at quam interdum ornare id eget libero. Nulla facilisi.

Another fancy thing

Vivamus sagittis sem sit amet enim convallis pulvinar. Cras vitae nulla at quam interdum ornare id eget libero. Nulla facilisi.

important highlight

Vivamus sagittis sem sit amet enim convallis pulvinar. Cras vitae nulla at quam interdum ornare id eget libero. Nulla facilisi.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz