ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vzdělávací programKomentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLA JAZYKŮ A SPORTU 

 

Základní škola Brno, Janouškova 2

PREAMBULE

 

Cílem našeho školního vzdělávacího programu je vychovat žáka, který bude:

 

JAZYKOVĚ VYBAVENÝ

AKTIVNÍ

NÁPADITÝ

OHLEDUPLNÝ

UČENLIVÝ

ŠŤASTNÝ

KREATIVNÍ

OBRATNÝ

VZDĚLANÝ

AMBICIÓZNÍ

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
 • Historie školy

 

Základní škola na Janouškově ulici v Brně v Černých Polích byla postavena v roce 1960 podle projektu ing. Ledviny a ing. Vyšinkové. Výstavba nové školní budovy měla vyřešit problém nedostatku školních budov v tehdejším městském obvodu a problém výstavby nového sídliště v oblasti Černých Polí (ulice Bieblova, Merhautova a nám. SNP). Původní projekt počítal s výstavbou dvoupatrové budovy, nakonec byla budova zvýšena o jedno patro.

První školní rok byl zahájen 1.září 1960. V té době školu navštěvovalo ve 32 třídách 1 084 žáků a na škole vyučovalo 43 pedagogů.

Důležitým krokem v historii naší školy bylo především zřízení specializovaných tříd. Ve školním roce 1966/67 byly poprvé otevřeny dvě třídy s rozšířenou výukou francouzštiny. V důsledku společenských změn v době normalizace se stala výuka francouzštiny nežádoucí, takže byla v období let 1979 až 1989 zrušena. Jsme velice rádi, že tento stav nebyl definitivní a že od školního roku 1990/91 se mohou žáci na naší škole jazyku francouzskému opět věnovat.

Dalším důležitým mezníkem pro naši školu byl rok 1983, kdy zde byly poprvé zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou. Mateřským klubem mladých fotbalistů byla TJ Zbrojovka, následně FC Boby, FC Stavo Artikel Brno a.s. a v současné době 1.FC Brno. V roce 2003 se nám podařilo vytvořit koedukované sportovní třídy a hochy doplnily ve třídách dívky se zaměřením na aerobik pod vedením PaedDr. Hany Toufarové z AC Brno. Žáci těchto tříd plně využívají plně zrekonstruovaného sportovního areálu. K další změně v existenci sportovních tříd došlo 1.9.2008. Žáci sportovních tříd 2. stupně přešli na Základní školu Brno, Měšťanská 21. Proto byla žákům nabídnuta další sportovní specializace – všeobecné sportovní zaměření. V této oblasti chce žáky vést ke sportovní všestrannosti, chceme je seznámit s různými druhy sportovních aktivit a naučit je sportovat bez ohledu na výrazné sportovní nadání a výsledky.

Škola se může také pochlubit četnými úspěchy žáků v různých oblastech. Ve sportovních třídách se nám podařilo vychovat již několik úspěšných reprezentantů ČR a prvoligových hráčů kopané (např. J. Polák, M. Klein, M. Pacanda, P. Švancara, L. Došek, M.Zúbek, M.Holek aj.). Vyjmenovávat všechny úspěchy fotbalistů by zabralo mnoho řádků, ale můžeme konstatovat, že jsme Přeborníky ČMFS v sezóně 1998/99 a v každoročních fotbalových soutěžích se přípravka, mladší i starší žáci umísťují na předních místech. V prosinci 2009 se žákyně sportovních se zaměřením na aerobik zúčastnily Mistrovství světa v aerobiku (Francie) a staly se mistryněmi světa v aerobiku.Z dalších úspěchů stojí za zmínku úspěchy v městských, krajských i celostátních kolech matematické a fyzikální olympiády, Pythagoriády, konverzační soutěže ve francouzském i anglickém jazyce atd. Za zásluhy o šíření francouzského jazyka obdržela rytířský řád Francouzské republiky zakladatelka francouzských tříd Mgr. Eva Matyášová.

Samotná škola i její okolí prošly od svého vzniku mnohými úpravami., např. vybudování plynové kotelny, celkovou rekonstrukci fotbalového hřiště, přeměna školního pozemku v malé hřiště, vybudování dvou nafukovacích hal s malou tělocvičnou, posilovnou a saunou, zřízení několika nových učeben, vybavení školy počítači a vybudování počítačové sítě, rekonstrukce školní jídelny aj.

Zcela novou situaci přinesl přechod školy do právní subjektivity v roce 1994. Tím byla přenesena veškerá ekonomicko-hospodářská problematika na školu a ředitel školy je tedy navíc hlavním ekonomem a správcem budovy i jejího zařízení.

Ohlédneme-li se za uplynulým obdobím, můžeme bez nadsázky říct, že naše základní škola si právem vybudovala důstojné místo mezi ostatními brněnskými školami. Je školou nejen s úspěšnou minulostí a přítomností, ale i s nadějnou budoucností.

 

 • Úplnost a velikost školy

Základní škola Brno, Janouškova 2 je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je zpravidla po jedné až dvou paralelních třídách v ročníku. Maximální kapacita školy je 800 žáků. Stav žáků ke 30. září 2009 byl 331 v 16 třídách s průměrným počtem žáků na třídu 20,7 (na 1.stupni – 20,5, na 2.stupni – 21,0 žáků na třídu). Kapacita školní jídelny je 600, školní družiny 120 žáků.

Budova základní školy je umístěna v klidné části města Brna – Černá Pole s velmi dobrou dopravní dostupností městské hromadné dopravy i vlakovou zastávkou Brno-Lesná (přímo za školou) a také v blízkosti školy je napojení na městský okruh s výpadovými komunikacemi směrem na Svitavy, Olomouc a Prahu.

 

 • Vybavení školy
 1. a) prostorové

Škola disponuje tělocvičnou, v současné době 16 kmenovými třídami, 10 odbornými učebnami (počítačová učebna, přírodopisu, anglického jazyka, francouzského a německého jazyka, chemie a fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, školní kuchyňkou, 2 multimediální pracovny), 2 hřišti s umělým povrchem 3.generace a sportovním areálem (2 nafukovací haly, sál na aerobik, posilovna, sauna, 8 šaten se sprchami a sociálním zařízením). Pedagogové jsou rozmístěni celkem v 6 kabinetech a společně se scházejí ve sborovně školy. Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní a školní družina se 3 odděleními.

 

 1. b) materiální a technické

Počítačová síť obsahující cca 50 počítačů s připojením na internet umožňuje žákům práci v počítačové učebně. Žáci mají také k dispozici počítačové programy, pomocí kterých se mohou zdokonalovat v jednotlivých předmětech. Počítači jsou také vybaveny kabinety jednotlivých vyučujících, které jsou propojeny do školní sítě.

Na jaře 2007 byla na škole zřízena multimediální učebna, ve které je umístěna interaktivní tabule s dataprojektorem, počítač s připojením na internet, DVD, video. V každé odborné učebně je k dispozici televizor a video. V roce 2008 byla zřízena druhá multimediální učebna určená především žákům 1. stupně. V učebnách cizích jazyků jsou nainstalovány přehrávače pro mluvené slovo i reprodukci hudby. Vedení školy se snaží z přidělených finančních prostředků postupně techniku doplňovat a obnovovat.

Ke sportovnímu vyžití všech žáků v rámci tělesné výchovy i tréninků fotbalu a aerobiku slouží tělocvična přímo ve škole a sportovní areál. K vybavení sportovního areálu patří velké fotbalové hřiště s umělou trávou, menší volejbalové a tenisové hřiště také s umělým povrchem. V případě nepříznivého počasí a v zimním období využíváme dvou nafukovacích hal, z nichž v jedné s umělým trávníkem je možno provozovat kopanou a druhá je víceúčelová. Je zde k dispozici i malý sál na aerobik, posilovna a sauna. Celé zařízení je doplněno samozřejmě šatnami a sociálním zázemím. Areál je využíván především žáky školy, ale také je pronajímán veřejnosti.

Pro děti 1.stupně slouží školní družina v ranních i odpoledních hodinách. Žáci se zde zabývají různorodými aktivitami. V rámci odpočinkové a relaxační činnosti se věnují výtvarným a pracovním činnostem, společenským hrám a sportu. Kromě pravidelných vycházek organizují vychovatelky různé sportovní soutěže a navštěvují filmová představení. Kromě 3 oddělení využívají všech volných prostor školy (především tělocvičny a hřiště).

Žákům i pedagogům jsou k dispozici také tři knihovny (2 žákovské + 1 učitelská).

 

 1. c) hygienické

Ve škole jsou umístěny na každém patře dívčí i chlapecká WC včetně umývárny s teplou a studenou vodou, tekutým mýdlem a záchodovým papírem. V každé třídě je umývadlo s mýdlem a žáci používají vlastní ručníky nebo papírové ručníky zakoupené po dohodě s rodiči. Ve sportovní hale jsou žákům k dispozici sprchy.

 1. d) stravovací

V budově školy se nachází školní jídelna s vlastní školní kuchyní, která během prázdnin 2007 prošla poslední etapou rekonstrukce. Žákům je zatím nabízeno jedno kompletní jídlo, ke kterému si mohou obvykle vybírat ze dvou druhů salátů a dvou druhů pití. K doplnění pitného režimu žáků bude v přízemí školy umístěn automat na Školní mléko (výběr ze 3 druhů mléka, 3-4 druhy jogurtů), ve sportovní hale je umístěn další nápojový automat.

 

 • Charakteristika žáků a pedagogického sboru 

Ve školním roce 2009/2010 bylo na školu zapsáno celkem 331 žáků, kteří navštěvovali třídy bez zaměření, třídy se zaměřením na jazyky – francouzštiny a se zaměřením na tělesnou výchovu se specializací na kopanou a aerobik nebo všeobecné (základy různých druhů sportů). Na školu přichází žáci nejen z jejího nejbližšího okolí (spádové oblasti), ale dojíždějí i z jiných míst v Brně a jeho nejbližšího okolí. Rozbory výsledků přijímacího řízení z posledních let ukazují, že 80 – 90% absolventů naší školy přechází na střední školy s maturitou (z toho 30 % na gymnázia). Žáci se specifickými poruchami učení (především dyslektici a dysgrafici) mohou navštěvovat dyslektický kroužek na 1. i na 2. stupni. Talentovanější žáci se prosazují především v různých druzích soutěží na úrovni nejen školních, ale i městských a krajských kol.

Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, jeho zástupce , 10 učitelek 1.stupně, 10 učitelů 2. stupně a 3 vychovatelky školní družiny. Na škole také pracuje výchovná poradkyně , enviromentální koordinátor a koordinátor pro sociálně-patologické jevy, ICT koordinátor a koordinátor ŠVP. V učitelském sboru pracuje celkem 7 mužů, z nichž 3 mají trenérskou licenci A pro trenérství kopané UEFA ve sportovních třídách. Všichni pedagogové mají požadovanou kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogů je zaměřeno na zvyšování odborné úrovně a k využití nových metod a forem práce s žáky v rámci nově zaváděného školního vzdělávacího programu. Z hlediska věkového složení převažují pedagogové středního věku.

 

 

 • Ročníkové a celoškolní projekty, mezinárodní spolupráce

V rámci výuky pedagogové využívají především ročníkové projekty v rozsahu svého předmětu, popř. spojení více předmětů pro daný ročník . Daří se nám i projekty v rámci více ročníků (vánoční dílny 3. – 5. tříd). K celoškolním projektům můžeme zařadit projekty, které se týkají seznámení žáků s mimořádnými situacemi (projekt má teoretickou i praktickou část) a projekty, které se týkají zimní či letní olympiády (opět má teoretickou i praktickou část). Nabídku projektů všech druhů budeme i nadále rozšiřovat.

Mezinárodní spolupráce probíhá v rámci dopisování žáků s dětmi z Francie (výměnné pobyty byly ze strany Francie již před nějakou dobou zrušeny). V rámci další spolupráce navážeme spolupráci se školou podobného zaměření v jiném státě a budeme nadále rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce. Rádi bychom také navázali spolupráci s některými zahraničními sportovními kluby a v rámci spolupráce organizovali např. společná sportovní soustředění a turnaje pro naše žáky.

 

 • Spolupráce s rodiči 

Dne 17.12.1991 bylo při škole založeno Rodičovské sdružení (občanské sdružení), které je pokračovatelem bývalého SRPŠ. Orgány RS jsou Sněm rodičů, Rada rodičů a třídní důvěrníci. Spolupráce s Radou rodičů je na velice dobré úrovni a je zaměřena hlavně na zajištění dobrých podmínek pro práci žáků a spolupráci rodičů se školou. Na podzim 2006 byla zvolena a v roce 2008 doplněna Rada školy, která má 3 členy (1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele). Komunikace s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek a hovorových hodin každé čtvrtletí. Ostatní případné problémy řešíme formou zápisů do deníčků či žákovských knížek nebo osobním jednáním s rodiči. Závažnější případy řeší výchovná komise v zastoupení výchovné poradkyně, třídního učitele a zákonného zástupce žáka. Pro úspěšnou výchovu a vzdělávání je nezbytná dobrá spolupráce školy s rodiči, což se nám ve většině případů daří.

 

 

 • Spolupráce s organizacemi 

Nejbližšími spolupracovníky školy jsou zřizovatel ÚMČ Brno – sever a nadřízené orgány OŠMT MMB.

Úzká spolupráce školy s 1.FC Brno a AC Brno zajišťuje fungování sportovních tříd. Dalšími institucemi se kterými škola spolupracuje a využívá jejich nabídek jsou např.: PPP Zachova a Kohoutova, mateřské školy v okolí školy, Knihovna J.Mahena – nám. SNP, ekologické organizace Lipka, Jezírko, Kavky, DDM Junior, CVČ Lužánky, Aliance France aj.

Od 1. září 2009 škola úzce spolupracuje se Soukromou základní školou, s.r.o. Lesná, které byly pronajaty místnosti v 2. patře školy.

 

 

 • Mimoškolní akce 

K doplnění výchovných a vzdělávacích cílů a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praxi škola využívá i mimoškolní aktivity. Pravidelně jsou žáci sportovních tříd uvolňování na soustředění a turnaje. Na 1. stupni organizují pedagogové podle zájmu rodičů zpravidla týdenní školy v přírodě. Ve 2.ročníku a v 6. ročníku se všeobecným sportovním zaměřením žáci navštěvují hodiny plavání na ZŠ Milénova. Na 2.stupni se žáci mohou zúčastnit v 6. a 7. ročníku lyžařského výcvikového kurzu a některých poznávacích zájezdů do zemí Evropy (Francie – Paříž, Provence; Anglie – Londýn; země Beneluxu). U žáků ve sportovních třídách se všeobecným sportovním zaměřením jsou hodiny tělesné výchovy doplňovány kurzy bruslení, vodáckými, cyklistickými aj. Každý třídní učitel může s přihlédnutím k věku žáků uspořádat i několika denní školní výlet. Třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů průběžně organizují pro žáky exkurze, kulturní akce (kino, divadlo), návštěvy muzeí a výstav, planetária, soutěže z různých oblastí aj.

 

 

 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

3.1 Zaměření školy

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Vyjdeme-li z názvu školního vzdělávacího programu Škola jazyků a sportu, můžeme vyvodit základní cíl našeho vzdělávacího programu. Tohoto cíle můžeme dosáhnout jen změnou v myšlení lidí (veřejnosti, žáků, rodičů, pedagogů) a chápání funkce školy. Chtěli bychom vychovat žáka 21.století a připravit ho pro život v nových podmínkách naší společnosti. V současné době již nestačí žákům předávat jen faktografické a encyklopedické údaje. Je potřeba ho podporovat a motivovat k aktivnímu učení a schopnostem přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Chceme vytvořit školu jako místo, kde se žák cítí bezpečně a svobodně, kde má možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení, ale také by měl být schopen svého vlastního sebehodnocení. Žák by měl být také motivován k celoživotnímu učení. Podle individuálních potřeb a nadání žáků jim nabídneme maximální možný rozvoj jejich schopností a dovedností, aby se z nich stala všestranně vzdělaná osobnost pro další život.

 

Školní vzdělávací program Škola jazyků a sportu vychází z dlouholeté tradice naší školy. (Výuka francouzského jazyka byla zahájena již v roce 1966 a sportovní třídy existují na škole již od roku 1983). Proto se také náš vzdělávací program zaměřuje na výše zmíněné dvě oblasti, tj. oblast sportu a jazyků:

 

 1. Sport

Sportovní areál školy vytváří výborné podmínky pro sportovní vyžití. Proto také škola spolupracuje se sportovními organizacemi. Princip spolupráce je založen na tom, že škola poskytuje sportovní areál, spolupracuje na zajištění trenérů, věnuje péči žákům čekajícím na trénink ve školní družině, a tak rodičům odpadají starosti s převážením dětí, ty mohou sportovat a trénovat přímo ve škole. Výhodné je to zejména u žáků 1.stupně. Ale naším cílem není jen vychovávat a podporovat talentované hochy na kopanou a dívky na aerobik, k čemuž máme plnou podporu sportovních klubů a zřizovatele školy. Snažíme se v maximální možné míře dbát i o tělesný rozvoj všech žáků. Proto v rámci disponibilních hodin nabízíme žákům sportovní hry a ve volnočasových aktivitách figuruje i nabídka kroužku tělesné výchovy pro žáky 1.stupně.

 

 1. Jazyky

V současné době mají žáci mnoho možností seznamovat se s jazyky a kulturou jiných zemí v Evropě i mimo ni. Aby těchto možností mohli využít je potřeba ovládat písemnou i mluvenou formu cizích jazyků. Na škole působí aprobovaní učitelé anglického, francouzského, německého i ruského jazyka. Učitelky 1.stupně postupně absolvují kurzy pro možnost výuky angličtiny na 1.stupni. Všichni žáci tak budou nejpozději od 3.ročníku seznamováni s anglickým jazykem. Dále navazujeme na dlouhodobou a úspěšnou tradicí tříd s rozšířenou výukou francouzštiny. Pouze díky změněným podmínkám začne tato intenzivní a rozšířená výuka francouzského jazyka probíhat od 6.ročníku a doufáme, že i nadále budeme pokračovat v úspěších, které tyto třídy vždy dosahovaly. Pro další zájemce o jazyky budeme od 7.ročníku nabízet především jazyk německý, popř. ruský.

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Náš školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání tak, jak jsou formulovány v základním dokumentu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). Cílem je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí přiměřených jejich úrovni. Při tvorbě školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z tradic a podmínek školy. Zakomponovali jsme do něj specifika, kterými se škola profiluje již řadu let. – sportovní třídy a výuka francouzského jazyka. Tuto profilaci vyjadřuje i motivační název našeho školního vzdělávaného programu – „Škola jazyků a sportu“.

 

 

Hlavní priority naší školy = CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME: 

 1. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivit školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, připraveného pro praktický život, který dokáže:

 

 • přijímat odpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí, udržovat pořádek, mít svůj systém a životní rytmus
 • vyjádřit své názory, vhodně a efektivně komunikovat s ostatními v českém jazyce, zvládnout základy komunikace v cizím jazyce
 • vytýčit si smysluplný cíl přiměřený jeho schopnostem
 • být ohleduplný a tolerantní ke všem lidem, národům a jiným kulturám
 • spolupracovat na úkolu, plánovat a organizovat svou práci, pracovat s chybou, pocitem úspěchu i neúspěchu
 • vnímat a respektovat práci jiných, uznat lepší výsledek spolužáka
 • aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, psychické, duševní a sociální zdraví, být za ně zodpovědný
 • smysluplně a užitečně používat získané poznatky a dovednosti, rozpoznat a rozvíjet své přednosti
 • poradit si v nových situacích (v kolektivu, ve škole i mimo ni)

 

 1. otevření školy všem (dětem, jejich rodičům i veřejnosti):
 • spolupráce s rodiči a jejich dobrá informovanost (spolupráce s Rodičovským sdružení a školskou radou, společné třídní schůzky, individuální konzultace – hovorové hodiny)
 • dotazníková šetření
 • možnost prohlídky školy v dopoledních i v odpoledních hodinách (dny otevřených dveří)
 • cítit ke své rodině, škole i obci zdravou míru patriotismu a projevovat ji ve sportovních, literárních, výtvarných i jiných výkonech

 

 

 1. vytvoření atmosféry pohody pro učitele i žáky 
 • budování partnerských vztahů mezi – žáky, učiteli, učitelem a žáky a opačně
 • minimalizovat stresové situace (uplatňování milých způsobů komunikace)
 • vytváření a respektování společných pravidel
 • vytváření bezpečného, estetického a zdravého prostředí

 

 

 

 1. vybudovat školu jako vzdělávací i volnočasové centrum se zaměřením na sport a jazyky jako prevenci sociálně patologických jevů:

 

 • využít nabízeného materiálního vybavení školy v odpoledních hodinách
 • smysluplné využití volného času (široká a pestrá nabídka zájmových útvarů, zajímavý program školní družiny) = prevence sociálně patologických jevů

 

 

Klíčové kompetence 

 1. Kompetence k učení  
 • zadáváme úkoly tak, že si je žák plánuje, překonává překážky a následně si zorganizuje vlastní učení
 • vybíráme   a využíváme vhodné způsoby a metody učení
 • vedeme žáky k ochotě k dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • vytváříme podmínky k vyhledávání a třídění informací a efektivnímu využívání v procesu učení
 • posilujeme užívání  obecně užívaných termínů, uvádění termínů do souvislostí a vytváření si komplexnějšího pohled na svět
 • vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentům, kdy získané výsledky porovnává a vyvozuje závěry pro další využití
 • vedeme žáky k sebehodnocení
 • vedeme žáky k prezentaci vlastní práce
 • zařazujeme využívání výpočetní techniky v různých předmětech, pracujeme s encyklopediemi, jazykovými příručkami, slovníky, naučnými slovníky, učebnicemi i vlastními texty
 • podporujeme pokroky jedinců a pracujeme s talentem formou rozšiřujících úkolů

 

 1. Kompetence k řešení problémů 
 • vedeme žáky k vnímání problémových situací ve škole i mimo ni
 • podporujeme u žáků promýšlení a plánování řešení problému a následné využití vlastního úsudku a zkušenosti
 • vytváříme podmínky k vyhledávání informací, které žák potřebuje k řešení problému z různých zdrojů (práce s knihou, internet, praktické pokusy, vlastní výzkum)
 • usilujeme o to, aby žáci využívali získané vědomosti a dovednosti z více učebních oblastí k hledání různých variant řešeni a takto si vytvářeli ucelený obraz světa
 • vedeme žáky k samostatnému řeší problému a k tomu, že se nenechá odradit případným neúspěchem
 • usilujeme o to, aby si žák prakticky ověřil správnost svého řešení
 • zařazujeme takové úkoly, při kterých žák aplikuje získané vědomosti a dovednosti na nové problémové situace
 • podporujme logické a přiměřeně kritické myšlení žáků, vedeme žáky k pravidlům efektivní komunikace a slušnosti při argumentaci
 • vedeme žáky k tomu, aby byli schopni obhájit svá rozhodnutí a výsledky své práce

 

 

 1. Kompetence komunikativní 
 • vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky – skupinová a týmová práce, projekty
 • vytváříme prostor pro vyjadřování při problémovém vyučování, diskuzích, školních projektech
 • klademe důraz na to, aby žák formuloval a vyjadřoval své myšlenky a názory v logickém sledu
 • vedeme žáky k výstižnému vyjadřování, souvislému  ústnímu i písemnému projevu
 • podporujeme u žáků schopnost naslouchat druhým lidem a přiměřeně na danou situaci reagovat
 • vedeme žáka k porozumění různých typů textů a záznamů, k reakci na ně a využití pro svůj rozvoj
 • vytváříme podmínky pro komunikaci s okolním světem pomocí různých informačních a komunikativních prostředků
 • vedeme žáka k tomu, aby získané komunikativní dovednosti využíval ke spolupráci s ostatními lidmi

 

 

 1. Kompetence sociální a personální 
 • vedeme žáka ke spolupráci ve skupině, respektování pravidel práce v týmu a přebírání různých rolí v rámci skupinové práce
 • vedeme žáky k tomu, aby při jednání s lidmi byli ohleduplný, tolerantní a měli úctu k druhým lidem oceňovali zkušenosti druhých lidí
 • vedeme žáky k poskytnutí pomoci v případě potřeby druhým nebo o ni sám požádá
 • vytváříme podmínky k diskuzi v malé skupině i v rámci celé třídy
 • vedeme žáky k vytváření si pozitivní představy o sobě samém
 • usilujeme o to, aby žáci ovládali a řídili svoje chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

 

 1. Kompetence občanské 
 • vedeme žáky k uvědomění si povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí
 • vedeme žáky k toleranci a respektování přesvědčení druhých lidí
 • usilujeme u žáků o pochopení základních zákonů a společenských norem
 • vedeme žáky k vědoměji si svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • vedeme třídní kolektivy k formulaci pravidel chování
 • vytváříme podmínky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace
 • usilujeme to, aby žáci respektovali, chránili a cenili si naše i cizí tradice, kulturní i historické dědictví
 • motivujeme žáky k respektování základních ekologických a enviromentálních problémů
 • vedeme žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí

  

 1. Kompetence pracovní 
 • vedeme žáky používání pracovních nástrojů a pomůcek přiměřených jejich věku
 • vedeme žáky k dodržování základních pracovních postupů
 • usilujeme o to, aby žáci dodržovali základní pravidla bezpečnosti při práci a ochrany zdraví
 • vytváříme podmínky k uvědomění si nutnosti ochrany životního prostředí, kulturních a společenských hodnot
 • vedeme žáky k zodpovědné připravě na vlastní budoucnost
 • pomáháme rozvíjet podnikatelské myšlení u žáků
 • věnujeme pozornost profesní výchově ji od prvního ročníku

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se specifickými vzdělávacími potřebami považujeme žáky:

 1. se specifickými poruchami učení
 2. se zdravotním postižením
 3. s poruchami chování (hyperaktivní žáci, s poruchami chování)
 4. se sociálním znevýhodněním

 

ad a)

U žáků s podezřením na vývojové poruchy učení nebo chování doporučuje třídní učitel či vyučující po poradě s výchovnou poradkyní rodičům vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.

Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona) pracujeme podle vyhlášky MŠMT č. 73/ 2005 Sb.

 

Charakteristika žáků se specifickými poruchami učení:

Specifické poruchy učení (dále SPU) nepříznivě ovlivňují vzdělávání i osobností rozvoj dětí ve školním věku. Mohou mí t vliv na adaptaci ve společnosti. K hlavním poruchám učení patří:

 • dyslexie – obtíže při osvojení čtení a psaní
 • dysortografie – porucha pravopisu (často ve spojení s dyslexií)
 • dysgrafie – porucha grafického projevu
 • dyskalkulie – porucha matematických schopností

 

Zásady vzdělávání žáků s SPU:

 • spolupracujeme s rodiči
 • spolupracujeme s odborným pracovištěm (PPP, SPC aj.)
 • pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů, které během roku doplňujeme a upravujeme
 • uplatňujeme individuální přístup
 • respektujeme pracovní tempo
 • provádíme časté opakování učiva
 • využíváme reedukačních metod podle druhu a stupně poruchy, využíváme kompenzační pomůcky
 • střídáme pracovní náplně, pravidelně relaxujeme
 • zařazujeme činnosti, ve kterých může být žák úspěšný
 • chválíme za každý sebemenší úspěch
 • spolupracujeme na jednotném přístupu všech vyučujících
 • využíváme znalosti z oblasti prevence SPU

 

Pokud se na základě vyšetření PPP objeví na naší škole žák s návrhem na integraci, uplatňujeme individuální integraci, učitelé pro něj zpracovávají v doporučených předmětech individuální plány, se kterými jsou seznamováni zákonní zástupci žáka a svým podpisem stvrzují svůj souhlas s tímto plánem. Ostatní žáci s méně závažnými poruchami učení mohou navštěvovat dyslektický kroužek na 1. i 2. stupni.

Seznamy a diagnózy žáků jsou průběžně aktualizovány výchovnou poradkyní a učitelé jsou povinni se s nimi seznámit. Podle svých možností respektují doporučení odborníka z poradenského zařízení a dodržují individuální přístup k těmto žákům, zohledňují je metodami práce i hodnocením za předpokladu volního úsilí žáka. Na škole nepůsobí školní psycholog, ale v případě potřeby vše konzultujeme s PPP či si zveme odborníka. Rodičům v těchto případech nabízíme možnost slovního hodnocení.

ad b)

 

Charakteristika žáka se zdravotním postižením:

Žáci se zdravotním postižením jsou žáci s postižením mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, s vadami řeči, autismem, se souběžným postižením více vadami.

 

Na naší škole jsme se doposud s těmito žáky nesetkali (žáky tělesně postižené nemůžeme vzdělávat vzhledem k tomu, že škola byla postavena v roce 1960 a není bezbariérová), ale pokud by se na škole objevili, pracovali bychom podle níže uvedených zásad.

 

Zásady:

 • pracujeme na základě vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu, který dle potřeby během školního roku upravujeme a doplňujeme
 • respektujeme zvláštnosti a možnosti žáka
 • zohledňujeme stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání
 • uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu
 • máme na paměti včasné poskytnutí první pomoci (epilepsie)
 • poskytujeme včasnou speciální pomoc (čím dříve, tím je lepší výsledek práce)
 • dodržujeme hygienické a stravovací návyky
 • respektujeme žáka a jeho handicap a k respektu vedeme i spolužáky
 • uplatňujeme pomoc osobního asistenta
 • dodržujeme zásady všestrannosti (dbáme na to, aby žák mohl své znevýhodnění kompenzovat jinými činnostmi)
 • dodržujeme zásady soustavnosti (snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit)
 • dodržujeme jednotlivé vývojové etapy
 • spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je
 • umožníme žákovi používat v hodinách potřebné pomůcky
 • zajišťujeme přístup k odborné literatuře, vztahující se k handicapu dítěte

ad d)

Charakteristika žáka se sociálním znevýhodněním:

Do skupiny žáků se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, žáci ohroženi sociálně patologickými jevy, žáci z minoritní romské populace a žáci přistěhovaných rodin. U žáků přistěhovalců je nedostatečná znalost vyučujícího jazyka. Proto věnujeme pozornost osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, tradicemi a kulturními zvyklostmi. Na druhé straně se seznamujeme a respektujeme jejich tradice a zvyky.

 

Zásady:

 • zajišťujeme skupinovou a individuální péči
 • volíme odpovídající metody a formy práce
 • snažíme se o užší spolupráci s rodinou
 • uplatňujeme doučování vzdělávacího jazyka
 • vedeme žáky k respektování žáka z odlišného sociokulturního prostředí, jiné národnosti
 • doplňujeme si znalosti o historii, kultuře a tradicích minoritních skupin
 • uplatňujeme odlišné metody a formy práce, respektujeme jejich povahové rysy a charakter
 • zajišťujeme spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, případně s dalšími odborníky

 

3.4 Zabezpečení výuky talentovaných a mimořádně nadaných žáků 

Škola vyhledává a snaží se rozvíjet talent i mimořádné nadání žáků v různých oblastech.

 

Charakteristika:

Žákem mimořádně nadaným je takový žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Nadání se u konkrétního žáka může vyskytovat současně s další speciální vzdělávací potřebou (SPUCH, ADHD atd.), která může rozvoj nadání znesnadňovat.

Odborné vyšetření je podkladem pro zařazení žáka do systému vzdělávacích opatření, která specifikují školské předpisy (Vyhláška č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.). Mnohdy je jejich nadání „ skryto“ za nekázní, nepozorností, vyrušováním i leností. Ve spolupráci se všemi pedagogy a rodiči necháme žáka vyšetřit ve specializovaném pracovišti a na základě závěrů odborného vyšetření se sestaví a realizuje individuální plán vzdělávání .Máme na paměti, že je pro tyto žáky zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především v předmětech, které reprezentují nadání dítěte.

Tato oblast vyžaduje perfektní spolupráci všech pedagogů a výchovných pracovníků celé školy, aby nadání žáka nebylo potlačováno, ale aby se vzdělávání žáka speciálními postupy rozvíjelo – obohacování učiva v rovině rozšiřování a prohlubování a akcelerací učiva (rychlejší zvládnutí učiva).

 

Příklady možného vzdělávání mimořádně nadaných žáků:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku
 • výuka předmětu, ve kterém žák vyniká ve vyšším ročníku
 • řešení olympiád pro vyšší ročník
 • řešení úloh přesahujících rozsah základního učiva
 • možnost výběru volitelného předmětu, ve kterém se dále rozvíjí talent
 • mimoškolní aktivity
 • individuální práce

Zásady:

 • nabízíme výběrové semináře a kroužky z různých vzdělávacích oblastí
 • volíme takový styl výuky, který umožňuje rozvíjet se podle svých schopností a možností
 • využíváme formy vnitřní diferenciace
 • respektujeme jejich vlastní pracovní tempo a jejich individuální postupy řešení úloh a situací
 • žáka vedeme k akceptování a nenadřazování se k ostatním spolužákům ve třídě, rozvíjíme sociální vztahy
 • ovlivňujeme nadání žáka, aby se dále rozvíjel
 • umožňujeme obohacování učiva nad rámec vzdělávacího programu (např. využívání PC)
 • podporujeme žáka k podání maximálního výkonu
 • podporujeme vývoj sebeuvědomění a sebereflexe
 • rozvíjíme autoregulaci, disciplínu v učení, vůli
 • poskytujeme rozsáhlý základ informací z různých oblastí

 

 

V rámci výuky je pro talentované žáky zařazována práce v diferenciovaných skupinách podle nadání žáka. Pro talentované žáky vyučující připravují a zadávají práci, která rozvíjí jejich případný talent. K dalšímu rozvíjení nadání žáků dochází také v různých soutěžích na různé úrovni náročnosti.

Další rozvoj talentu žáků po sportovní nebo jazykové stránce probíhá ve třídách se sportovním nebo jazykovým zaměřením, kde je tělesné výchově a francouzskému jazyku věnována většina disponibilních hodin

 

DODATEK č. 1

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Brno, Janouškova 2 ve znění platných dodatků od 1. 9. 2013 takto:

 

 • Článek 3.1 Zaměření školy se doplňuje o informace:

Od školního roku 2011/2012 byla ukončena spolupráce s AC Brno – nebudou vznikat skupiny žáků se zaměřením na aerobik.

Od školního roku 2011/2012 byla navázána spolupráce s klubem Hattrick Brno – založeny sportovní třídy se zaměřením na florbal (od 6. ročníku).

Od školního roku 2012/2013 se bude postupně rozšiřovat nabídka sportovních tříd se zaměřením na všeobecnou tělesnou výchovu od 1. do 9. ročníku. Na 1. stupni budou mít žáci 3 hodiny tělesné výchovy týdně a 2 hodiny nepovinného předmětu sportovní hry. Na 2. stupni bude zařazeno 5 hodin tělesné výchovy týdně.

 

Učební plány:

1. stupeň  – třídy bez zaměření
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 9 9 9 8 8 43
komunikace Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 4 4 22
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 0 0 6
Přírodověda 0 0 0 2 2 4
Vlastivěda 0 0 0 2 2 4
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
Informační a komunikační technologie Informační technologie 0 0 0 0 1 1
Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118
Komentář:
Disponibilní časová dotace (14 hodin) byla využita k posílení předmětů:
Český jazyk 8 hodin
Anglický jazyk 2 hodiny
Matematika 2 hodiny
Prvouka, přírodověda, vlastivěda 2 hodiny

 

1. stupeň  – třídy se sportovním zaměřením
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 8 8 8 7 7 38
komunikace Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 4 4 22
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 0 0 6
Přírodověda 0 0 0 2 2 4
Vlastivěda 0 0 0 2 2 4
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova 3 3 3 3 3 15
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
Informační a komunikační technologie Informační technologie 0 0 0 0 1 1
Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118
Komentář:
Dsponibilní časová dotace (14 hodin) byla využita k posílení předměrtů:
Český jazyk – 3 hodiny
Anglický jazyk – 2 hodiny
Matematika – 2 hodiny
Prvouka, přírodois a vlastivěda – 2 hodiny
Tělesná výchova – 5 hodin
V 1. – 5. ročníku je ve sportovních třídách zaveden nepovinný předmět Sportovní hry
pro třídy se všeobecnou tělesnou výchovou a Základy sportovní specializace
pro třídy se zaměřením na kopanou.
2. stupeň  – třídy bez zaměření
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 5 4 4 5 18
komunikace Anglický jazyk 3 3 3 3 12
2.cizí jazyk 0 2 2 2 6
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 4 5 18
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 1 7
Výchova k občanství 1 1 1 1 4
Člověk a příroda Fyzika 1 2 2 2 7
Chemie 0 0 2 2 4
Přírodopis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 1 2 2 7
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Člověk a zdraví Tělesná výchova 3 2 2 2 9
Výchova ke zdraví 0 1 1 0 2
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 4
Informační a komunikační technologie Informační technologie 1 1 1 0 3
Disponibilní časová dotace Volitelný předmět 0 1 1 2 4
Celková povinná časová dotace 28 30 32 32 122
Komentář:
Disponibilní časová dotace (24 h)byla využita:
a) k posílení časové dotace předmětů
Český jazyk 3 hodiny
2. cizí jazyk 6 hodin
Matematika 3 hodiny
Informační technologie 2 hodiny
Člověk a příroda 4 hodiny
Člověk a zdraví 1 hodina
Volitelný předmět 4 hodiny
Člověk a svět práce 1 hodina
b) volitelný předmět
Žáci si budou vybírat volitelný předmět dle časové dotace v příslušném ročníku a podle aktuální
nabídky v příslušném školním roce.
2. stupeň   –   třídy se zaměřením na jazyky
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 4 4 4 5 17
komunikace Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Francouzský jazyk 3 3 3 3 12
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 5 17
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 1 7
Výchova k občanství 1 1 1 1 4
Člověk a příroda Fyzika 1 2 2 2 7
Chemie 0 0 2 2 4
Přírodopis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 1 2 2 7
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví 0 1 1 0 2
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 0 3
Informační a komunikační technologie Informační technologie 0 1 1 1 3
Disponibilní časová dotace Konverzace z fr.jazyka 0 1 0 1 2
Celková povinná časová dotace 28 30 32 32 122
Komentář:
Disponibilní časová dotace (24 h) byla využita:
a) zavedení 2.cizího jazyka (francouzštiny) již od 6.ročníku – 14 hodin
b) zbývající hodiny posloužily k rozšíření časové dotace:
Český jazyk 2 hodiny
Matematika 2 hodiny
Informační technologie 2 hodiny
Člověk a příroda 4 hodiny

 

 1. stupeň   –  třídy se sportovním zaměřením pro školní rok 2013/2014 a 2014/2015 (žáci, kteří začínají svýukou dalšího cizího jazyka v 8. ročníku)
2. stupeň   –  třídy se sportovním zaměřením
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 4 4 4 5 17
komunikace Anglický jazyk 3 3 3 3 12
2.cizí jazyk 0 2 2 2 6
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 4 16
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 1 7
Výchova k občanství 1 1 1 1 4
Člověk a příroda Fyzika 1 2 2 2 7
Chemie 0 0 2 2 4
Přírodopis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 1 2 2 7
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Člověk a zdraví Tělesná výchova 5 5 5 5 20
Výchova ke zdraví 0 1 0 0 1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 0 1 3
Informační a komunikační technologie Informační technologie 0 0 1 0 1
Celková povinná časová dotace 28 30 32 32 122
Komentář:
Disponibilní časová dotace (24 h) byla využita:
a) zavedení větší časové dotace na tělesnou výchovu – 11 hodin
b) zbývající hodiny posloužily k rozšíření časové dotace:
Český jazyk 2 hodiny
Matematika 1 hodina
2. cizí jazyk 6 hodin
Člověk a příroda 4 hodiny

Kompletní školní vzdělávací program

je k nahlédnutí na vyžádání u vedení školy.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz