Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí a zaměstnanců

Ochrana osobních údajůKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí a zaměstnanců

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí, resp. žáků, na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na pracovišti

ve smyslu čl. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. 10. 2021 ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN ze dne 1. 11. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze dne 12. 11. 2021 se na školu vztahuje povinnost umožnit dětem, resp. žákům, i zaměstnancům (pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, resp. na pracovišti pouze tehdy, podstoupí-li ve stanovených termínech otestování formou neinvazivního preventivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo doloží potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19 nebo potvrzení o prodělání tohoto onemocnění nebo doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. V opačném případě je osobní přítomnost umožněna pouze s použitím ochranného prostředku dýchacích cest (čl. I, II, X, XII, XIV Mimořádného opatření MZDR).

Škola zajišťuje testování dětí, resp. žáků, formou antigenního testu určeného pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povoleného k použití laickou osobou. Odběr vzorků v tomto případě bude probíhat ve škole.

Zpracování osobních údajů, ke kterému v této souvislosti dochází,provádí z pozice správce Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace, Janouškova 577/2, Černá Pole, 613 00 Brno, ID DS: jp32qy2, e-mailová adresa: reditel@zsjanouskova.cz, tel.: 545 222 083 (dále jen „Správce“).

Další informace o zpracování osobních údajů poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává pro správce společnost PMA data protection s.r.o., IČ: 070 84 498, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové, poverenec@pmadvisory.cz, +420 770 606 082, na kterou je možné se obrátit s dotazy.

Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, resp. žáků, a zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají osobní přítomnosti ve škole, resp. na pracovišti. Toto opatření má předcházet dalšímu šíření onemocnění COVID-19.

Právním základem je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, které má oporu zejména v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. 10. 2021 ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN ze dne 1. 11. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze dne 12. 11. 2021.

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje dítěte, resp. žáka (jméno a příjmení, označení třídy), další údaje (zejména kontakt dítěte, resp. žáka, s jiným dítětem, resp. žákem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19). Osobní údaje zvláštní kategorie dítěte, resp. žáka (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, údaje o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o provedeném očkování). Kontaktní údaje na zákonné zástupce (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Identifikační údaje zaměstnance (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště), další údaje (zejména kontakt pedagogického pracovníka s jiným dítětem, resp. žákem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19). Osobní údaje zvláštní kategorie zaměstnance (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, údaje o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o provedeném očkování).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, automatizované zpracování

Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem poskytnutí seznamu dětí, resp. žáků, nebo zaměstnanců (pedagogických pracovníků), kteří byli ve škole v kontaktu s jiným dítětem, resp. žákem, nebo zaměstnancem (pedagogickým pracovníkem), který měl pozitivní výsledek antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19 (čl. V Mimořádného opatření MZDR). Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví také za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa IT, právní poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající z čl. 28 GDPR.

Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Způsob, jak budou osobní údaje zpracovávány, způsob jejich ochrany a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovávány v listinném nebo v elektronickém formátu prostřednictvím určených zaměstnanců Správce.

Správce osobních údajů přijal vhodná technická a organizační opatření́, aby zajistil náležitou ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami nezákonného zpracování.

Doba uložení osobních údajů je 30 dní od skončení platnosti mimořádného opatření k provádění povinného testování a případně k umožnění nezbytné kontroly splnění povinností školy.

Práva dítěte, resp. žáka, zákonných zástupců, a zaměstnanců jako subjektů údajů

V souladu s GDPR má dítě, resp. žák, příp. zákonný zástupce nebo zaměstnanec právo požadovat od Správce:

  • přístup k osobním údajům;
  • opravu a výmaz osobních údajů;
  • omezení zpracování a;
  • přenositelnost údajů;
  • případně právo vznést proti zpracování námitku.

Dále má dítě, resp. žák, příp. jeho zákonný zástupce, a zaměstnanec právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Povinnost dle Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Je povinností dítěte, resp. žáka, a zaměstnance, kteří mají být ve škole, resp. pracovišti, osobně přítomni, splnit podmínky dle čl. I, II, X, XIV Mimořádného opatření MZDR a za účelem ověření jejich splnění poskytnout požadované osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dle výše uvedených informací zákonným požadavkem a souvisí s plněním povinností školy jako správce dle právních předpisů.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz