Základní umělecké školy v Brně

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní umělecké školy v Brně

Přehled základních uměleckých škol v Brně

Do projektu MAP Brno II je zapojeno těchto 14 ZUŠ působících na území města Brna

Název školyAdresaOboryWeb
Základní umělecká škola PhDr Zbyňka MrkoseDošlíkova 48, Židenicehudební, výtvarný, taneční, dramatickýhttp://www.zusbrno.cz
Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUMKořenského 23b, Řečkovicehudební, výtvarný, taneční, dramatickýhttp://zusuniversum.cz
Základní umělecká škola Pavla KřížkovskéhoKristenova 27. Komínhudební, výtvarný, literárnědramatický, tanečníhttps://zusbrno.cz
Základní umělecká škola Orchidea clasicLidická 19, Veveříhudebníhttps://www.zusorc hidea.com
Gymnázium J. G. Mendela jeho zařízení a Základní umělecká školaMendlovo náměstí 3,4, Staré Brnohudební. literárně-dramatický, výtvarnýhttps://www.skolsk ykomplex.cz
Základní umělecká škola Dětský sbor BrnoMikulovská 9, Židenicehudebníhttps://www.dsbrno .eu
Soukromá základní umělecká škola Mgr. Radmily ChmelovéOndrouškova 10, Bystrctanečníhttps://szusrch.wix site.com
Základní umělecká škola Vítězslavy KaprálovéPalackého třída 70. Královo Polehudební, výtvarný, literárnědramatický, tanečníhttps://zusvk.cz
Základní umělecká škola BrnoSmetanova 8, Veveříhudební, výtvarný, literárnědramatický, tanečníhttps://www.zussm etanova.cz
Základní umělecká škola varhanickáSmetanova 14, Veveříhudebníhttps://www.zusvar hanicka.cz
Základní umělecká škola Antonína DoležalaTrnkova 81, Líšeňhudební, výtvarný, literárnědramatický, tanečníhttp://www.zustrnk ova.cz
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapilatřída Kpt. Jaroše 24, Černá Polehudební, výtvarný, literárnědramatický, tanečníhttps://www.zusjk.c z
Základní umělecká škola BrnoVeveří 133, Brno- Žabovřeskyhudební, výtvarný, taneční, dramatickýhttps://www.zusve veri.cz/
Základní umělecká škola F. JílkaVídeńská 52, Štýřicehudební, výtvarný, literárnědramatický, tanečníhttps://www.zusjilk a.cz/

ZUŠky jsou v českém prostředí oblíbenou a přirozenou součástí vzdělání

Základní umělecká škola dříve slangově „liduška“ dnes „zuška“ je v českém prostředí oblíbenou a přirozenou součástí vzdělání. Je to školní instituce a patří do sítě škol MŠMT. Výuka tak podléhá určitým povinnostem (to je rozdíl oproti kroužkům), řídí se Školským zákonem, vypracovaným Školním vzdělávacím programem, žáci a jejich zákonní zástupci dodržují Školní řád. Závazným dokumentem pro ZUŠ na státní úrovni je Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké školy.

ZUŠ nenahrazuje běžnou základní školu, ani s ní není propojena, nezajišťuje školní jídelnu nebo družinu. Poskytuje však velice důležité a nenahraditelné základní umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárnědramatickém oboru ve věkovém rozmezí od 5 do 19 let. „Zušku“ tedy může navštěvovat předškolák, školák i středoškolák, v nedotovaném programu také dospělý člověk. ZUŠ jsou v České republice jedinečným systémem s dlouholetou historií i tradicí. Důležitost těchto škol je pro společnost nepostradatelná.

Jedinec, který na ZUŠ studie, vzdělává a kultivuje nejen sám sebe, ale také své okolí. „Zuška“ pěstuje v žácích radost z umělecké činnosti, z hudby, tance, výtvarných i literárně-dramatických aktivit, přináší jim mnoho zážitků a příležitostí. Ve všech vyučovaných oborech rozvíjí v dětech a mladých lidech jejich nadání a schopnost uměleckého vyjadřování. Dává žákům základy pro dané předměty, které mohou nadále rozvíjet a uplatňovat, vede je k estetickému cítění, kultivovanému projevu, společenskému chování, rozvíjí jeho individualitu, osobnost, tvořivost, vnímání, vytrvalost, zodpovědnost, soustředění, vyjadřování, také však vede ke vzájemné spolupráci, respektu a sdílení. Za významný motiv uměleckého vzdělávání je považována výchova žáků ke vztahu k nemateriálním věcem, to jest k duchovním hodnotám. Cílem je z každého žáka vychovat člověka citově bohatého, kultivovaného, který je nejen uměleckou individualitou, ale který je zároveň schopen přátelské spolupráce.

Někteří žáci se díky studiu na ZUŠ připraví ke studiu na vyšším typu umělecké školy jako je konzervatoř, střední umělecká škola, umělecká gymnázia, střední pedagogická škola, v případě středoškoláků také pro studium na vysoké škole. Výuka na ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách podle individuálních rozvrhů (hry na hudební nástroj, zpěvu, skladby …) a podle rozvrhu kolektivní výuky – to je například výuka hudební nauky, tanečního oboru, výtvarného oboru, herectví, komorní hry, orchestru, souboru, sboru. Studium může být složeno až ze tří stupňů studia. Předškolní děti a žáci prvních tříd jsou zařazeni do přípravného studia. Žák, který dovrší k 1. 9. daného školního roku 7 let a starší žák, studuje sedmiletý první stupeň studia a ukončuje jej absolventským koncertem, prací nebo vystoupením. Na první stupeň studia dále navazuje čtyřletý druhý stupeň, který je také ukončen absolventským výkonem. Pokud byste chtěli Vašim dětem dopřát vzdělání na ZUŠ, jistě bude u Vás doma o kulturní život postaráno. Tak jako je tomu u každého studia, také v tomto případě je nutná příprava do hodin, komunikace s pedagogem a zájem o dění na škole. Každý jedinec, který zažije studium na ZUŠ však může čerpat ze získaných dovedností a znalostí po celý svůj život.

Autor:  Pracovní skupina MAP pro základní umělecké školy pod vedením Evy Vlčkové Nedomové

Podpoříme dotace do základních uměleckých škol

Součástí projektu MAP Brno II je pracovní skupina pro základní umělecké školy. Do projektu je zapojeno celkem 14 základních uměleckých škol působících na území města Brna. Zapojené základní školy jsou většinou zřizovány Jihomoravským krajem, ale část z nich je zřizována i soukromými subjekty. Díky projektu MAP II by nyní zapojeným školám mohla pomoci účelová dotace na pořízení výukových pomůcek.

Chceme podpořit dotace do základních uměleckých škol. Z dotazníkového šetření realizovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a následné SWOT analýzy zpracované v rámci projektu MAP II vyšlo najevo, že základním uměleckým školám v Brně chybí výukové pomůcky pro práci se žáky jak v rámci projektu, tak i v každodenní výuce,” uvedl radní města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý, který je zároveň místopředsedou Řídícího výboru v rámci projektu MAP. Pokud návrh na podporu základních uměleckých škol projde jednáním orgánů města, mohla by každá škola obdržet částku 40 tisíc korun.

Vzhledem k různorodému zaměření škol chceme poskytnout dotaci každé škole zvlášť, aby si mohla doplnit potřebný pedagogický materiál podle svých specifických podmínek. Pro každou školu máme připraveno 40 tisíc korun. Celková pomoc tak vyjde na 560 tisíc korun,” upřesnil Suchý.

Řídící výbor MAP Brno schválil nový akční plán

Koncem dubna byl svolán Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Brně. Ten vzhledem k současné epidemiologické situaci hlasoval per rollam a schválil nový akční plán. Dále hlasoval o aktualizovaných verzích komunikačního plánu, analytické, strategické a implementační části MAP Brno II nebo o seznamu plánovaných evaluací.

„Zásadním výstupem z jednání Řídícího výboru MAP Brno je schválení Akčního plánu MAP pro ORP statutárního města Brna na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022. V tomto plánu jsme si stanovili celkem patnáct cílů a určili aktivity, díky kterým budou tyto cíle naplněny. Konkrétně šlo o podporu inkluze, školních poradenských pracovišť, podporu práce pedagogů se žáky se speciálními potřebami, podporu nadaných žáků, podporu plynulého přechodu dítěte mezi předškolním a základním stupněm vzdělávání, zapojování rodičů do vzdělávání dětí, posilování pozitivního prostředí školy, kariérové poradenství na školách, podpora škol v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnického, přírodovědného

a uměleckého vzdělávání,“ uvedl místopředseda Řídícího výboru MAP Brno a radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Řídící výbor kromě akčního plánu na příští školní rok hlasoval také o aktualizovaných verzích komunikačního plánu, analytické, strategické a implementační části MAP Brno II nebo o seznamu plánovaných evaluací.

„Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR jsme museli upravit některé aktivity, především ty, které nešly uskutečnit fyzicky, ale musely se odehrát například online. Schválili jsme také plán evaluačních aktivit, díky kterým budeme moci vyhodnotit, jakým způsobem se nám daří naplňovat naše stanovené cíle. Také jsme uložili projektovému týmu, aby připravil podklady pro zpracování nového přehledu investičních záměrů dle podmínek IROP na rok 2021 a nadcházející roky a zároveň předložil Řídícímu výboru do konce roku 2021 nový Popis souladu Strategického rámce MAP s investičními potřebami,“ doplnil Suchý.

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě Brně sledujte naši facebookovou stránku nebo web Odboru školství a mládeže Facebook – https://www.facebook.com/mapBrno/ ; Web OŠML – http://bit.ly/brnoodborskolstvi Kontaktní údaje: map.mestobrno@gmail.com, komunikace_map@brno.cz

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz