Stanovy zapsaného spolku: Rodičovské sdružení při ZŠ Janouškova 2, Brno, z.s.

 

 

I. Úvodní ustanovení

1) Rodičovské sdružení při ZŠ Janouškova 2, Brno, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

2) Název spolku zní: Rodičovské sdružení při ZŠ Janouškova 2, Brno, z.s. (dále jen „Spolek“).

3) Sídlem Spolku je sídlo základní školy: Janouškova 577/2, 613 00 Brno.

 

II. Účel Spolku

1) Účelem Spolku je zejména:

 1. ochrana a podpora zájmů žáků a rodičů žáků Základní školy Brno, Janouškova (dále jen „Škola“);
 2. sdružování rodičů žáků, přátel a podporovatelů školy, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy na žáky, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci a představiteli školy;
 3. aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže;
 4. spolupůsobení při zlepšení vybavenosti školy, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a modernizace výuky;
 5. pomoc škole při plnění jejího poslání
 6. rozvoj zájmové činnosti žáků ve škole a mimoškolních aktivit žáků školy, zejména organizace soutěží, her a dalších akcí organizovaných při škole, včetně jejich (spolu)financování a pořizování odměn, cen a dárků účastnícím se žákům;

2) Ke splnění svého účelu Spolek zejména:

 1. zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků,
 2. seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 3. podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy
 4. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 5. přispívá škole nebo jejím žákům materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti školy a zlepšování školního prostředí, na nadstandardní školní pomůcky, na výjezdy na školy v přírodě apod.
 6. pomáhá při získávání dárců či sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo movitých věcí apod.
 7. předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy,
 8. působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině
 9. aktivně spolupracuje se školskou radou při řešení společných cílů

III. Orgány Spolku

Sněm

1)   Sněm tvořený všemi členy Spolku je jeho nejvyšším orgánem.

2)   Sněm rozhoduje o zásadních záležitostech Spolku, zejména:

 1. rozhoduje o změnách stanov Spolku
 2. volí a odvolává členy výkonného orgánu
 3. kontroluje a schvaluje hospodaření Spolku
 4. stanovuje výši členských příspěvků pro konkrétní školní rok
 5. rozhoduje o vyloučení člena Spolku v případě porušení stanov
 6. určuje rámcový plán činnosti a cíle činnosti pro další období; v tomto ohledu může ukládat úkoly Radě Spolku
 7. rozhoduje o dalších věcech v rámci Spolku, které si vyhradí

3)   Sněm svolává Rada Spolku nejméně jedenkrát do roka, obvykle v září, a dále vždy, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina všech členů Spolku.

4)   Oznámení o konání Sněmu zveřejní Rada Spolku na webových stránkách školy a dále prostřednictvím třídních učitelů nejméně 10 dnů před jeho konáním.

5)   Člen Spolku se může nechat na sněmu zastoupit druhým rodičem nebo druhým zákonným zástupcem žáka školy. Pro takové zastoupení (byť i nečlenem Spolku) se nevyžaduje plná moc a člen Spolku se považuje za přítomného na Sněmu. Samostatné hlasovací právo však druhý rodič či zákonný zástupce má jen v případě, že je sám rovněž Spolku.

6)   Členové spolku, již jsou zákonnými zástupci žáků každé jednotlivé třídy školy, zajistí, aby se sněmu zúčastnili vždy alespoň dva členové spolku z každé jednotlivé třídy. Na usnášeníschopnost sněmu ale nemá vliv, nepodaří-li se zajistit účast členů dle tohoto odstavce. Ustanovení odstavce III.7) tím není dotčeno.

7)   Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 15 členů.

8)   Sněm přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.

9)   Z každého jednání sněmu je pořízen zápis. Pokud Sněm neurčí jinak, zajistí pořízení zápisu Rada Spolku.

Rada Spolku

10)             Rada Spolku je výkonným orgánem Spolku.

11)             Rada Spolku má 9 členů a je tvořena z řádných členů Spolku zvolených sněmem.

12)             Funkční období člena Rady Spolku je jeden rok a počíná běžet k 1.10. každého roku; členové mohou být zvoleni opakovaně. Pokud je ale člen Rady Spolku zvolen na sněmu konaném v jiný měsíc než v září, počne mu funkční období běžet dnem zvolení za člena Rady Spolku a skončí k nejbližšímu následujícímu 30.září.

13)             Rada Spolku řídí činnosti Spolku, zejména:

 1. koordinuje a řídí činnost Spolku mezi Sněmy
 2. zpracovává výroční přehled o hospodaření Spolku
 3. projednává rozpočet Spolku, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro následující rok
 4. volí a odvolává předsedu Spolku
 5. svolává Sněm
 6. přijímá přidružené členy spolku

14)             Rada Spolku volí ze svého středu předsedu a pokladníka. Předseda je statutárním orgánem Spolku a jedná za Spolek navenek.

15)             Předseda Spolku může být odvolán ze své funkce i bez udání důvodů rozhodnutím Rady Spolku.

16)             Schůzi Rady Spolku svolává předseda Rady Spolku nejméně dvakrát do roka podle pravidel schválených Radou Spolku.

17)             Rada Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady Spolku.

V době mezi jednotlivými schůzemi Rady Spolku může předseda iniciovat elektronické hlasování či písemné hlasování. Návrh je schválen, je-li předložen k vyjádření všem členům Rady Spolku a hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů Rady Spolku. Za regulérnost hlasování odpovídá předseda.

IV. Členství ve Spolku

1)      Členství se rozlišuje na:

a) řádné

b) přidružené

2)      Řádným členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami Spolku a jeho činností a která je zákonným zástupem žáka školy.

Řádné členství vzniká projevem vůle zájemce o členství ve Spolku, za který se považuje zaplacení členského příspěvku za příslušný školní rok.

3)      Přidruženým členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami Spolku a jeho činností.

Přidružení členové mají pouze hlas poradní.

Přidružené členství vzniká rozhodnutím Rady Spolku o přijetí uchazeče o členství na základě písemné přihlášky uchazeče a zaplacení členského příspěvku za příslušný školní rok.

Vznik přidruženého členství a provedení zápisu do registru členů Spolku je podmíněno písemnou přihláškou uchazeče o členství, zaplacením členského příspěvku a přijetí za člena rozhodnutím Rady Spolku.

4)      Pokladník vede registr členů Spolku, jakož i přehled o zaplacených členských příspěvcích. Registr členů není zveřejňován.

5)      Všichni členové Spolku mají právo:

 • vznášet své návrhy, náměty a připomínky k činnosti spolku a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů
 • být informován o činnosti Spolku
 • zúčastnit se Sněmu Spolku

6)      Řádní členové Spolku mají právo:

 • aktivně se podílet na každé činnosti Spolku
 • hlasovat na Sněmu
 • volit a být volen do orgánů Spolku

7)      Členství řádného i přidruženého člena Spolku zaniká:

i.            doručením písemného vystoupení člena Radě Spolku

ii.            nezaplacením členského příspěvku za příslušný probíhající školní rok ani ve lhůtě do 31.12.

iii.            vyloučením ze Spolku pro závažné porušení stanov

8)      Členství řádného člena Spolku dále zaniká:

 1. uplynutím kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž došlo k ukončení školní docházky na škole u žáka, jehož je člen zákonným zástupcem (případně posledního z více žáků, pokud byl člen zákonným zástupcem více žáků školy).

9)      Všichni členové Spolku jsou povinni dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku a zaplatit ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 30.11. kalendářního roku  členský příspěvek.

10)  Je-li člen Spolku zákonným zástupcem více dětí studujících na škole, platí jen jeden členský příspěvek. Je-li členem Spolku více zákonných zástupců jednoho žáka, platí jen jeden členský příspěvek na žáka.

V. Zásady hospodaření

1)      Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené Sněmem spolku pro příslušný školní rok. Jinými zdroji příjmů Spolku mohou být výnosy z akcí pořádaných Spolkem, dary, výnosy z majetku Spolku a jeho dalších aktivit.

2)      Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem Spolku.

3)      Za řádné hospodaření s majetkem Spolku odpovídá Rada Spolku ostatním členům Spolku. Účetním obdobím je hospodářský rok odpovídající školnímu roku (01.09. – 31.08.). Po skončení školního roku provede jeden ze členů Rady Spolku revizi hospodaření. S výsledkem revize jsou seznámeni členové spolku na Sněmu. Přehled o hospodaření Spolku je každému členu přístupný a každý člen Spolku si může na vyžádání pořídit kopii výročního přehledu zpracovaného Radou Spolku.

4)      Majetek Spolku je členy a orgány Spolku spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný školní rok Radou Spolku.

5)      Dispoziční právo k účtům a majetku Spolku má předseda a pokladník.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1) Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.