Řád školní družiny

Řád školní družinyKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Řád školní družiny

Školní družina (dále jen ŠD) se ve své činnosti řídí zejména Vyhláškou 74/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání, dále pak §123, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (§112, odst. 1 a §123, odst. 5), rozhodnutím zřizovatele, tj. Statutárního města Brna, MČ Brno – sever a vnitřními směrnicemi školy. Řád ŠD je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při první informativní schůzce s rodiči účastníků zpravidla na začátku školního roku.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců ve ŠD a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní družina (dále ŠD) slouží k vzájemnému vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci výchovou, hrou, učením, částečně také dohledu nad účastníky. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

 • Účastníci ŠD jsou povinni řádně docházet do ŠD.
 • Účastníci ŠD jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Účastníci ŠD jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 • Účastníci ŠD jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích účastníka, nebo jiných závažných skutečnostech.
 • Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat ŠD údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích.
 • Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitele školy, vedoucí vychovatelky, nebo vychovatelů ŠD se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání účastníka ŠD.
 • Účastník ŠD má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v ŠD. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD, hlásí bez zbytečného odkladu.
 • Účastník ŠD má právo užívat prostory a zařízení ŠD při jejich činnostech včetně práva zúčastňovat se akcí ŠD.
 • Zákonní zástupci účastníků ŠD mají právo vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých dětí, právo na informace o průběhu vzdělávání a na poradenské služby. Tímto se mohou kdykoliv obrátit na vedoucí vychovatelku ŠD nebo vychovatele všech oddělení ŠD.
 • Účastník ŠD může být ze ŠD vyloučen při soustavném porušování schváleného Vnitřního řádu ŠD.
 • Vzájemné vztahy vychovatelů ŠD, účastníků ŠD a zákonných zástupců jsou založeny na slušném chování.
 1. Provoz a vnitřní režim ŠD

2.1 Provoz ŠD

 • Provozní doba ŠD je ráno od 6.15 do 7.40 hodin a po vyučování od 11.40 do 17.00 hodin.
 • ŠD se dělí na 6 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
 • Kapacita ŠD na naší škole je 180 účastníků.

2.2 Přihlašování a odhlašování

 • V ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků ŠD, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, námětů a stížností.
 • Do ŠD je přihlášen účastník až po řádném vyplnění zápisního lístku zákonným zástupcem.
 • Zákonní zástupci účastníka sdělí vychovatelům ŠD rozsah docházky a způsob odchodu ze ŠD, dále uvedou telefonické spojení a informaci o zdravotní způsobilosti účastníka.
 • Omluvu nepřítomnosti účastníka, odchylky od docházky, nebo způsobu odchodu sdělí vychovateli ŠD zákonný zástupce písemně.
 • Účastníka nelze z družiny uvolnit po telefonické domluvě ani formou sms zprávy.
 • Účastníka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, než uvedené v zápisním lístku, pokud k tomu rodiče nedají písemný souhlas.
 • Odhlášení účastníka ze ŠD lze pouze písemnou formou potvrzenou zákonným zástupcem.
 • O zařazení účastníka do ŠD rozhoduje ředitel školy, nebo jím pověřená vedoucí vychovatelka.

2.3 Organizace činnosti ŠD

 • Ranní družinu mají možnost nepravidelně navštěvovat účastníci trvale přihlášení do ŠD. Účastníci zazvoní ve vestibulu školy na příslušný zvonek ŠD a po převlečení v šatně samostatně přicházejí do ranní herny, kde za ně zodpovědnost přebírá vychovatel ŠD. V 7.40 hodin účastníky odvádí do šatny, kde zodpovědnost za ně přebírá dozírající učitel.
 • Po skončení vyučování v 11.40 nebo v 12.45 hodin si žáky přebírají vychovatelé jednotlivých oddělení od vyučujícího, který je přivádí do ŠD. Účastníky ŠD z prvních tříd si vychovatel osobně vyzvedává u vyučujícího.
 • V době od 12.00-12.30, nebo 13.00-13.30 hodin účastníci pod dohledem vychovatele obědvají. Jsou poučeni o bezpečnosti a vhodném chování ve školní jídelně.
 • V odpoledním čase probíhají v družině zájmové vzdělávací činnosti dané ŠVP pro ŠD.
 • Mezi 13.45 -15.15 hodinou je vhodné, aby zákonní zástupci účastníky nevyzvedávali a nerušili tak zájmovou činnost.
 • Po 15:15 hodině se účastníci věnují odpočinkovým činnostem a je jim umožněna příprava na vyučování. Účastníci v této době průběžně odcházejí domů. V případě osobního vyzvedávání účastníků ŠD zvoní zákonní zástupci na zvonky ŠD a čekají v prostorách k tomu určených.
 • ŠD koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje účastníkům ŠD působení na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.
 • Na zájmovou činnost – kroužky – účastníky ŠD přebírají osobně vedoucí kroužků od vychovatelů, a tím za ně přebírají zodpovědnost. Po ukončení kroužků předávají účastníky ŠD vychovateli daného oddělení.
 • Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby provozu ŠD vychovatelka max. 15 minut vyčká na rodiče, poté telefonicky informuje některého zákonného zástupce účastníka nebo osoby uvedené na zápisním lístku. Pokud ani do hodiny není účastník předán, kontaktuje vychovatelka PČR a žádá o pomoc.
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí.
 • Účastník ŠD je povinen bezodkladně informovat vychovatele na jakékoliv projevy šikany nebo diskriminace, nepřátelství, násilí.
 • Účastníci se chovají v ŠD tak, aby neohrozili zdraví své, nebo zdraví svých spolužáků.
 • Při zájmových činnostech a výchovách se řídí bezpečnostními předpisy pro dané místo (účastníci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy na začátku školního roku a v průběhu roku před každými vedlejšími prázdninami)
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu pobytu v družině, jsou účastníci povinni ihned ohlásit.
 • Dle nutnosti zajistí vychovatel nebo jiný zaměstnanec školy zraněnému účastníkovi lékařské ošetření a sepíše záznam o úrazu a neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonným zástupcům.
 • Účastníci ŠD dodržují hygienická pravidla a návyky, je nutný zvýšený dohled vychovatelů, na umývání rukou před odchodem do školní jídelny a po použití WC.
 • ŠD dbá na dodržování pitného režimu, účastníci mají právo přinášet si z domova nápoje a využívat sirupy, které zajišťují rodiče.
 • Účastníci dbají na to, aby jejich osobní věci a všechny tašky byly srovnány na místě k tomu určeném tak, aby neohrožovaly ostatní při jejich pohybu.
 1. Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany účastníků
 • Účastníci ŠD zacházejí s hračkami a vybavením ŠD opatrně, aby nedocházelo k jejich poškození či znehodnocení.
 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada nebo oprava od rodičů účastníka, který poškození způsobil.
 • Po ukončení pobytu ve ŠD jsou účastníci povinni uvést hernu do pořádku.
 1. Úplata za vzdělání a poskytnutí školských služeb
 • Úplata je stanovena podle vyhlášky č. 74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání.
 • Úhrada úplaty může být plátci snížena nebo prominuta v souladu s §11 článkem 3. a 4. uvedené vyhlášky na základě písemné žádosti předložené předem.
 • Pokud se změní podmínky rodiny tak, že zanikne důvod ke slevám, jsou plátci povinni bez vyzvání zahájit placení úhrady.
 • Způsob plateb, výše úhrady a osvobození plátců jsou stanoveny vnitřní směrnicí školy.
 • Pokud za účastníka není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD.
 • Dokumentace ŠD

V ŠD se vede tato dokumentace:

 • Zápisní lístky účastníků
 • Třídní knihy jednotlivých oddělení
 • Vnitřní řád ŠD
 • Docházkový sešit na ranní a odpolední družinu
 • Výchovně – vzdělávací program ŠD

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz