Organizace školního roku

AktualityOrganizace školního rokuKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace školního roku
P E D A G O G I C K É    R A D Y
     Akce     Termín      Program
     1. Pedagogická rada čtvrtek 25.8.2022      1. část: výr. zpráva, organizace šk. r., prac. plán
středa 31.8.2022      2. část: Řád školy, Klasif. řád, ŠVP aj.
26. – 30.8.      schůze PKaMS,ŠVP,školení BOZP a PO aj.
     2. Pedagogická rada úterý 8.11.2022      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     3. Pedagogická rada čtvrtek 19.1.2023      předporady 1. i 2. st.
úterý 24.1.2023      klasifikační porada za 1. pololetí
     4. Pedagogická rada úterý 18.4.2023      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     5. Pedagogická rada úterý 20.6.2023      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 22.6.2023      klasifikační porada za 2. pololetí
pátek 30.6.2023      ukončení školního roku
T Ř Í D N Í   S C H Ů Z K Y   A   H O V O R O V É   H O D I N Y
     Termín            Akce
úterý 6.9.2022      třídní schůzky, Sněm rodičů
úterý 8.11.2022      hovorové hodiny
úterý 10.1.2023      třídní schůzky
úterý 18.4.2023      hovorové hodiny
úterý 6.6.2023      třídní schůzky
S C H Ů Z E   R A D Y   R O D I Č Ů
     Termín            Program
pondělí 6.9.2022      organizace a příprava Sněmu rodičů
úterý 8.11.2022      činnost Rodičovského sdružení
úterý 10.1.2023      dle potřeby: příprava tř. sch., příspěvky rodičů
úterý 18.4.2023      kontrola činnosti Rodičovského sdružení
úterý 6.6.2023      hodnocení školního roku a příprava tříd. schůzek
O R G A N I Z A C E   Š K O L N Í H O   R O K Ut
     Termín od   do      Název časového úseku
26.10.2022 27.10.2022      podzimní prázdniny  (ST, PÁ)
23.12.2022 2.1.2023      vánoční prázdniny (ČT – PO)
3.2.2023      pololetní prázdniny (PÁ)
13.3.2023 19.3.2023      jarní prázdniny
6.4.2023      velikonoční prázdniny (ČT)
1.7.2023 31.8.2023      hlavní prázdniny
 1.9.2023 31.1.2023      I. pololetí
 1.2.2023 30.6.2023      II. pololetí
T E R M Í N Y    P Ř I J Í M A C Í C H   Z K O U Š E K
   Termín           Typ zkoušky
2. – 15.1. 2023      talentové zkoušky na SŠ
13.-18.4. 2023      přijímací zkoušky na SŠ, víceletá G
pátek a sobota 14.-15. 4.2023      zápis do l. tříd (do 30. 4.)

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz