Organizace školního roku

Organizace školního rokuKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace školního roku
P E D A G O G I C K É    R A D Y
     Akce     Termín      Program
     1. Pedagogická rada středa 25.8.2021      1. část: výr. zpráva, organizace šk. r., prac. plán
pondělí 30.8.2021      2. část: Řád školy, Klasif. řád, ŠVP aj.
26. – 30.8.      schůze PKaMS,ŠVP,školení BOZP a PO aj.
     2. Pedagogická rada úterý 9.11.2021      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     3. Pedagogická rada úterý 18.1.2022      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 20.1.2022      klasifikační porada za 1. pololetí
     4. Pedagogická rada úterý 12.4.2022      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     5. Pedagogická rada úterý 21.6.2022      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 23.6.2022      klasifikační porada za 2. pololetí
čtvrtek 30.6.2022      ukončení školního roku
T Ř Í D N Í   S C H Ů Z K Y   A   H O V O R O V É   H O D I N Y
     Termín            Akce
úterý 7.9.2021      třídní schůzky, Sněm rodičů
úterý 9.11.2021      hovorové hodiny
úterý 11.1.2022      třídní schůzky
úterý 12.4.2022      hovorové hodiny
úterý 7.6.2022      třídní schůzky
S C H Ů Z E   R A D Y   R O D I Č Ů
     Termín            Program
pondělí 6.9.2021      organizace a příprava Sněmu rodičů
úterý 9.11.2021      činnost Rodičovského sdružení
úterý 11.1.2022      dle potřeby: příprava tř. sch., příspěvky rodičů
úterý 12.4.2022      kontrola činnosti Rodičovského sdružení
úterý 7.6.2022      hodnocení školního roku a příprava tříd. schůzek
O R G A N I Z A C E   Š K O L N Í H O   R O K Ut
     Termín od   do      Název časového úseku
27.10.2021 29.10.2021      podzimní prázdniny  (ST, PÁ)
23.12.2021 2.1.2022      vánoční prázdniny (ČT – NE)
4.2.2022      pololetní prázdniny (PÁ)
7.3.2022 13.3.2022      jarní prázdniny
14.4.2022      velikonoční prázdniny (ČT)
1.7.2022 31.8.2022      hlavní prázdniny
 1.9.2021 31.1.2022      I. pololetí
 1.2.2022 30.6.2022      II. pololetí
T E R M Í N Y    P Ř I J Í M A C Í C H   Z K O U Š E K
   Termín           Typ zkoušky
2. – 15.1. 2022      talentové zkoušky na SŠ
12.-28.4. 2022      přijímací zkoušky na SŠ, víceletá G  (1.kolo)
pátek a sobota 8.-9. 4.2022      zápis do l. tříd (do 30. 4.)

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz