Dodatek školního řádu – DISTANČNÍ VÝUKA

Řád školyKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Dodatek školního řádu – DISTANČNÍ VÝUKA

Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

Dodatek školního řádu

DISTANČNÍ VÝUKA

OBSAH

1. OBECNÁ USTANOVENÍ………………………………………………………………………………………………………………… 4

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ………………………………………………. 4

3. FORMY VÝUKY V PŘÍPADECH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A KARANTÉNY……………………………… 4

4. CHARAKTERISTIKA DISTANČNÍ VÝUKY……………………………………………………………………………………. 6

5. HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ…………………………………………………………………………………………………………. 7

6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ…………………………………………………………………………………………………………………… 7

7. KOMUNIKACE SE ŽÁKY A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI……………………………………………………………………. 7

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ………………………………………………………………………………………………………….. 8

Na základě novely č. 349/2020 Sb. školského zákona ze dne 25. 8. 2020 a Metodického pokynu MŠMT ze dne 24. 9. 2020 stanovuje škola následující pravidla distančního vzdělávání:

1.     OBECNÁ USTANOVENÍ

 • a) Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 • b) Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • c) Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • d) V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ  A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • a) Žák má právo
  • účastnit se po dobu mimořádného opatření vzdělávání na dálku v prostředí Microsoft Teams v souladu s pokyny vedení školy, resp. jednotlivých vyučujících; vzdělávání může mít formu online výuky, individuálních konzultací s učitelem online, samostudia za pomoci upravených studijních materiálů, zpracování zadaných úkolů, písemných prací či kvízů apod.;
  • využívat po vzájemné dohodě s učitelem individuálních konzultací formou online za účelem lepšího pochopení učiva;
  • požadovat poradenskou činnost formou online;
  • na pomoc při řešení problémů souvisejících se specifickými vzdělávacími potřebami;
  • na informace týkající se výstupů zpracovaných v dálkovém vzdělávání, tj. na zpětnou vazbu, popř. hodnocení výstupů podle platného klasifikačního řádu;
  • na ochranu před natáčením, zveřejňováním svého jména či své fotografie na internetu, tj. na ochranu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;
  • na ochranu před zesměšňováním a dehonestováním své osoby viditelné/slyšitelné při online výuce;
  • být prostřednictvím svého zákonného zástupce omluven z online výuky třídnímu učiteli, popř. jednotlivým vyučujícím, v případě předvídatelné překážky den předem, v případě nepředvídatelné překážky nejpozději do tří dnů ode dne naplánované online výuky, individuální výuky, písemné práce apod.;
  • na úpravu způsobu distanční výuky (jinak než online) na základě odůvodněné žádosti.
 •  b) Žák má povinnost
  • účastnit se po dobu mimořádného opatření vzdělávání na dálku v souladu s pokyny vedení školy, resp. jednotlivých vyučujících;
  • účastnit se online výuky v časovém rozpětí rozvrhu platného pro jednotlivé dny a včas plnit zadané úkoly vyučujícími;
  • chránit sdílené materiály, tj. dále je nešířit a neupravovat je bez souhlasu vyučujícího;
  • pravidelně sledovat zprávy a oznámení v prostředí Microsoft Teams a Škola online;
  • v případě uvolnění z online výuky si učivo doplnit včetně splnění zadaných úkolů;
  • dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tj. např. žák nesmí natáčet online výuku, vyučujícího či spolužáky, fotografovat je apod. bez jejich souhlasu). Porušení těchto ustanovení může být hodnoceno jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školní řádem a může být důvodem pro uložení výchovného opatření.
 • c) Zákonný zástupce má povinnost:
  • sledovat aktuální informace prostřednictvím Školy online a webových stránek školy a reagovat na ně v součinnosti s požadavky školy;
  • zajistit dítěti veškeré potřebné podmínky k online výuce a v případě potíží či nedostatků oznámit tyto škole;
  • převzít si v případě neproveditelnosti online výuky materiály v jiné formě ve škole v úředních hodinách či v čase domluveném s učitelem;
  • v případě neúčasti na online výuce omluvit žáka třídnímu učiteli, popř. jednotlivým vyučujícím, v případě předvídatelné překážky den předem, v případě nepředvídatelné překážky nejpozději do tří dnů ode dne naplánované online výuky.

3.     FORMY VÝUKY V PŘÍPADECH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A KARANTÉNY

a) Prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

b) Smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, online přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy online výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Viz níže – nastavení parametrů distanční výuky. Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji online, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

c) Distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd  zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Viz níže – nastavení parametrů distanční výuky v ZŠ.

4. CHARAKTERISTIKA DISTANČNÍ VÝUKY

a) Distanční výuka je jednou z povinných forem vzdělávání a žáci jsou povinni se jí aktivně účastnit a plnit zadané úkoly. Pokud se žák nezúčastní synchronní výukové hodiny, musí být jeho nepřítomnost řádně omluvena.  Pro omlouvání platí stejné podmínky jako při prezenční výuce.

b) Způsob poskytování distančního vzdělávání

Základním způsobem distanční výuky je výuka online, a to ve formě synchronní (přímé) i asynchronní (nepřímé). Pokud žák nemá podmínky pro výuku online, je povinností zákonných zástupců toto škole oznámit, škola poté zajistí jiný způsob předávání výukových materiálů.

c) Instrukce k umístění a formě zadávání práce

 • Webové stránky školy – aktuální informace žákům i rodičům
 • Nástroje Microsoft Teams  – Všichni žáci mají školní email, jehož prostřednictvím se hlásí do systému. Žáci tak mají k dispozici všechny zmíněné aplikace, např. pro komunikaci s vyučujícími, pro odevzdávání úkolů, online výuku apod.
 • Systém Škola online – informace o výsledcích vzdělávání, omlouvání absence.
 • Další aplikace či ověřené relevantní zdroje, které jsou na volbě vyučujících. 

 d) Odevzdávání zadané práce

Zadaná práce je dle instrukcí vyučujících předkládána ke kontrole a poskytnutí zpětné vazby, a to způsobem dle domluvy mezi vyučujícím a žákem.

e) Rozvrh hodin a třídní kniha

V případě distanční výuky si sestaví vyučující zvláštní rozvrh s určenými časy pro synchronní (online) výuku hlavních a případně ostatních předmětů. Počty online vyučovacích hodin budou stanoveny tímto rozvrhem hodin a budou se odvíjet od konkrétní situace a délky uzavření škol. Zadávané úkoly, učivo a práce jsou evidovány prostřednictvím zápisu do třídní knihy, zápis v třídní knize bude uváděn ve formě – Distanční výuka – příslušné téma.

f) Technické zabezpečení distanční výuky

K distanční výuce na straně žáka je potřeba zajistit IT techniku pro čtení webových stránek, emailovou komunikaci, využívání kancelářských programů (např. textový editor, formuláře, tabulky apod.) v prostředí, dále IT periferie pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu.

Zákonní zástupci žáků, kteří tuto techniku nemají nebo mají s technikou problémy, situaci řeší s vyučujícím, třídním učitelem, případně s vedením školy.

5. HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • a) Práce žáků je při distanční výuce hodnocena a výsledek hodnocení se započítává do celkového hodnocení vzdělávání žáka. 
 • b) Žáci jsou během distanční výuky hodnoceni dle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které jsou součástí školního řádu.
 • c) Hodnocení probíhá podle specifických kritérií stanovených vyučujícím. Tato kritéria zohledňují výkony žáků vzhledem k jejich podmínkám domácího vzdělávání, jsou tolerantnější a benevolentnější než při hodnocení prezenční výuky. Učitel při hodnocení zohledňuje možné problémy žáků, které jim v domácím prostředí komplikují účast na distanční výuce a plnění zadání z ní plynoucích. 
 • d) Hodnocení je diferencované a má formativní charakter.
 • e) Hodnocení bude probíhat formou známky (práce klasifikované) nebo formou splněno / nesplněno (práce neklasifikované), může být doplněno slovním hodnocením práce.
 • f) Se žáky, kteří nejsou schopni během delšího období z objektivních důvodů plnit zasílané úkoly a pracovat online, bude individuálně domluven postup doplnění učiva a hodnocení.

6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

 • a) Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola jazyků a sportu.
 • b) Je v kompetenci školy přizpůsobit obsah vzdělávání podmínkám a délce distanční výuky.
 • c) Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky a podmínek distanční výuky.

7. KOMUNIKACE SE ŽÁKY A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 • a) Třídní učitelé pravidelně monitorují situaci ve své třídě. 
 • b) Třídní učitelé mohou dle potřeby mimo nařízený rozvrh organizovat třídnické hodiny po domluvě se žáky prostřednictvím aplikace  Teams. Třídnické hodiny budou v případě dlouhodobé distanční výuky 1x týdně zařazeny do stanoveného rozvrhu.
 • c) Žáci jsou ke komunikaci s vyučujícími povinni používat: aplikaci Teams nebo systém Škola online.
 • d) Zpětná vazba je průběžně poskytována zákonným zástupcům. K tomu se primárně využívá informační systém Škola online – elektronická žákovská knížka.
 • e) Informace obecného charakteru jsou žákům a rodičům sdělovány na webových stránkách školy, dále pomocí emailové komunikace (emaily žáků případně rodičů), popřípadě mobilním telefonem.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců uvedená ve školním řádu a neodporující distančnímu vzdělávání nejsou tímto dodatkem dotčena.

V Brně dne 15. 10. 2020                                                                      Mgr. Jan Maroši          

                             ředitel školy

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz