Organizace školního roku

Organizace školního rokuKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace školního roku
P E D A G O G I C K É    R A D Y
     Akce     Termín      Program
     1. Pedagogická rada úterý 25.8.2020      1. část: výr. zpráva, organizace šk. r., prac. plán
pátek 30.8.2020      2. část: Řád školy, Klasif. řád, ŠVP aj.
29. – 30.8.      schůze PKaMS,ŠVP,školení BOZP a PO aj.
     2. Pedagogická rada úterý 10.11.2020      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     3. Pedagogická rada úterý 19.1.2021      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 21.1.2021      klasifikační porada za 1. pololetí
     4. Pedagogická rada úterý 20.4.2021      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     5. Pedagogická rada úterý 22.6.2021      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 24.6.2021      klasifikační porada za 2. pololetí
úterý 30.6.2021      ukončení školního roku
T Ř Í D N Í   S C H Ů Z K Y   A   H O V O R O V É   H O D I N Y
     Termín            Akce
úterý 8.9.2020      třídní schůzky, Sněm rodičů
úterý 10.11.2020      hovorové hodiny
úterý 12.1.2021      třídní schůzky
úterý 20.4.2021      hovorové hodiny
úterý 8.6.2021      třídní schůzky
S C H Ů Z E   R A D Y   R O D I Č Ů
     Termín            Program
čtvrtek 3.9.2020      organizace a příprava Sněmu rodičů
úterý 10.11.2020      činnost Rodičovského sdružení
úterý 12.1.2021      dle potřeby: příprava tř. sch., příspěvky rodičů
úterý 20.4.2021      kontrola činnosti Rodičovského sdružení
úterý 8.6.2021      hodnocení školního roku a příprava tříd. schůzek
O R G A N I Z A C E   Š K O L N Í H O   R O K Ut
     Termín od   do      Název časového úseku
29.10.2020 30.10.2020      podzimní prázdniny  (ČT, PÁ)
23.12.2020 3.1.2021      vánoční prázdniny (ST – NE)
29.1.2021      pololetní prázdniny (PÁ)
22.2.2021 28.2.2021      jarní prázdniny
1.4.2020      velikonoční prázdniny (ČT)
1.7.2021 31.8.2021      hlavní prázdniny
 1.9.2020 28.1.2021      I. pololetí
 29.1.2021 30.6.2021      II. pololetí
T E R M Í N Y    P Ř I J Í M A C Í C H   Z K O U Š E K
   Termín           Typ zkoušky
2. – 15.1. 2021      talentové zkoušky na SŠ
12.-28.4. 2021      přijímací zkoušky na SŠ, víceletá G  (1.kolo)
pátek a sobota 8.-9. 4.2021      zápis do l. tříd (do 30. 4.)

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz