PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

9. A9. BAktualityVýchovné poradenstvíKomentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – platná od r. 2016

INFORMAČNÍ ZDROJE

 • www.msmt.cz
 • www.jmskoly.cz
 • www.cermat.cz
 • www jednotlivých středních škol

ZMĚNY

 • nové formuláře přihlášek – od loňského školního rok (jen drobné úpravy – doručovací adresa, údaje o zákonném zástupci)
 • nové formuláře zápisových lístků platné od roku 2017 (drobné změny)

 

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • zveřejnění kritérií SŠ – do ledna 2020 (sledovat webové stránky SŠ) – ředitelé středních škol stanoví např. počet přijatých žáků, názvy a druhy studijních oborů, podmínky pro přijetí, povinné lékařské potvrzení…a další důležité skutečnosti a změny.
 • 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
 • termín podání přihlášek do března 2020 (tento termín nutno dodržet – pozdější odevzdání není možné)
 • Obě přihlášky s vyplněnou zadní stranou (vysvědčení z 8. a 9. ročníku, s razítkem školy a podpisem ředitele ZŠ) dostanou žáci v průběhu měsíce února zde ve škole.
 • Sami si pak doplníte osobní údaje na 1. straně a adresu SŠ, studijní obor, jeho přesný kód, kontakty, doporučení PPP, razítko lékaře, podpisy
 • OBĚ PŘIHLÁŠKY JSOU VYPLNĚNY STEJNĚ – STEJNÉ POŘADÍ ŠKOL NA OBOU FORMULÁŘÍCH
 • Nezapomenout PODPISY UCHAZEČE A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE a KONTAKTY
 • Přihlášky pak odevzdat na příslušné SŠ –  do 1. 3. 2020

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 1. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (tj. průměry z 8. a 9. ročníku)
 2. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek
 3. Školní přijímací zkouška (v kompetenci ředitele SŠ – týká se jen některých škol)
 4. Případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

(např. výsledky soutěží – olympiád – účast v okresních a krajských kolech, sportovní reprezentace a úspěchy, ZUŠ)

 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

týkají se:

 • oborů vzdělání s maturitní zkouškou

netýkají se:

 • skupiny oborů 82 Umění a užité umění (kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška)
 • učebních oborů (studium 3 leté ukončené VL)

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Obsahují  didaktické testy z ČJL a MA a jejich aplikací

 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává vždy ten lepší výsledek z ČJL a M)
 • v prvním stanoveném termínu (14. 4. 2020) na škole uvedené na přihlášce v první pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu (15. 4. 2020) na škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • přípravu, distribuci a vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení – 60 % (gymnázium se sportovní přípravou – 40 %)
 • ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce
 • Pro přípravu doporučujeme cermat.cz (Jednotná přijímací zkouška 2020 – možnost procvičování formou zadaných testů z minulých ročníků včetně aktuálních ilustračních testů 2020)

TERMÍNY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Jednotné přijímací zkoušky:

 1. a 15. dubna 2020 – čtyřleté studium (žáci z 9. ročníku)
 2. a 17. dubna 2020 – šestileté a osmileté studium (žáci ze 7. a 5. ročníku)

Některé školy mají i své školní přijímací zkoušky: škola stanoví 2 termíny

 1. – 28. dubna 2020 (obory s maturitou)
 2. – 30. dubna 2020 (ostatní obory)

NÁHRADNÍ TERMÍNY

Uchazeč se do 3 dnů písemně omluví řediteli dané školy (jen vážné důvody – např. zdravotní)

Jednotná přijímací zkouška – termíny: 13. a 14. 5. 2020

Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ  do 1 měsíce od konání jednotných přijímacích zkoušek

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Centrum zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28. 4. 2020
 • Ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem na jednotlivých školách, tj. cca do 2. 5. 2020
 • Zveřejní seznamu přijatých uchazečů
 • Předá (zašle) rozhodnutí nepřijatým uchazečům

ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (kteří jsou v péči PPP)

 • Podle vyjádření ŠPZ (PPP), které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky
 • Na základě aktuálního Doporučení z PPP (ŠPZ) mohou být studenti při testech zohledněni (navýšení času při písemných testech navýšení času o 25 %, 50 %, 75 %).
 • Pokud má žák z PPP doporučeno navýšení času, přikládá se toto vyjádření k přihlášce při jejím odevzdání na SŠ (každá SŠ má svůj systém – někde stačí dodat kopii, jinde si Doporučení sami okopírují).
 • Nutné zajistit do termínu odevzdání přihlášky (do 1. 3. 2020)

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Vydává základní škola svým žákům (zákonným zástupcům žáků byl rozdán na lednové schůzce)
 • Odevzdání zápisového lístku na je nutné do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí uchazeče
 • Jedná se o potvrzení úmyslu vzdělávat se na dané střední škole
 • Každý žák dostává jen jeden ZL
 • V případě ztráty podat písemnou žádost ŘŠ základní školy o jeho duplikát
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (na tu SŠ, kterou preferujete)
 • Zpětvzetí ZL je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
 • ZL VYPLNIT AŽ V DOBĚ, KDY JE UCHAZEČ NA DANOU STŘEDNÍ ŠKOLU PŘIJAT (dříve ne) – vyplnit jen 1. školu v tabulce

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

 • Odvolání se podává písemně ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty nebo donést osobně na danou SŠ)
 • Doporučuji odvolání podat i v případě, že se zdají výsledky špatné (pořadí přijatých uchazečů se mění a posunuje se, takže i neúspěšný uchazeč může nakonec postoupit a být přijat)

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Počet kol přijímacího řízení není omezen
 • SŠ si sama stanoví počty volných míst, kritéria, termíny podle aktuální situace
 • Neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (uvedena na přihlášce jako 1. škola)
 • Možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky
 • SŠ zveřejní výsledky ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

PŘEHLED VOLNÝCH MÍST NA SŠ

 

 • po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na školním portálu JMK (jmskoly.cz)
 • www konkrétní střední školy
 • MŠMT (msmt.cz)
 • vyberskoly.cz

Mgr. Jitka Žemlová

výchovný a kariérový poradce školy

zemlova@zsjanouskova.cz

Tel: 545 222 083

 

 

 

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz