Ročníková práce

9. A9. BAktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Ročníková práce

Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

 

Ročníková práce

 

 

Ročníková práce je jednou z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci povinné školní docházky. Vypracování a odevzdání je pro žáky 9. ročníku povinné.

Hodnocení této práce je součástí hodnocení předmětu výchova k občanství v 1. pololetí 9. ročníku.

 

1/ Schopnosti a dovednosti, které by měl žák závěrečnou prací prokázat:

 • dlouhodobá samostatná práce,
 • vyhledávání a zpracování informací,
 • integrování učiva více předmětů, nacházení souvislostí mezi jevy a poznatky,
 • vlastní úvaha na dané téma,
 • grafické nebo výtvarné zpracování tématu,
 • schopnost vyjadřování (event. komunikace v cizím jazyce),
 • zpracování textu pomocí textového programu v počítači.

 

2/ Požadavky na závěrečnou práci:

 • vlastní úvaha,
 • výtah z různých informačních zdrojů (literatura, internet, atd.),
 • práce v psané podobě na počítači.

 

3/ Formální úprava práce:

 • styl písma – Times New Roman (Word),
 • velikost písma v textu – 12,
 • nadpisy – maximální velikost 16,
 • řádkování 1.5,
 • zarovnání do bloku,
 • číslování stránek dole uprostřed
 • minimálně 3 stránky textu.

 

4/ Časový harmonogram:

 • do 7. září příslušného školního roku dostanou žáci návrh jednotlivých témat ročníkových prací, ze kterých si vyberou téma, které jim nejlépe vyhovuje
 • do 15. září jim bude přidělen vedoucí ročníkové práce
 • od 15. září začnou probíhat první konzultace s vedoucím práce (žák navštíví příslušného vedoucího práce a domluví si termín konzultace)
 • během měsíce října a listopadu proběhnou nejméně další dvě konzultace mezi žákem a vedoucím práce,
 • jednotlivé části práce budou průběžně hodnoceny na konzultacích s vedoucím,
 • na každou konzultaci donese žák dílčí část své práce předem zadanou vedoucím,
 • žák nejpozději do 15. listopadu 2019 odevzdá vedoucímu práce zpracovanou ročníkovou práci v tištěné i elektronické podobě (pokud žák nemá možnost pracovat v domácích podmínkách, domluví si s vedoucím práce možnost práce na počítači ve škole),
 • do termínu obhajob (2. prosince 2019) si žáci pod vedením vedoucího práce připraví prezentaci (v powerpointu) své práce (max. 3 – 5 min.),
 • do 30. listopadu odevzdá vedoucí práce i oponent návrh hodnocení žákovi ročníkové práce zástupci ředitele školy,
 • v první polovině prosince proběhnou obhajoby práce za přítomnosti určené komise, žáků a 9. tříd, popř. rodičů.

 

 

5/ Obhajoba:

 • obhajoba by měla trvat 3 – 5 minut, nejprve žák odprezentuje, poté přicházejí na řadu dotazy z komise, krátká porada komise a oznámení výsledku,
 • složení komise: minimálně 3 pedagogičtí pracovníci školy.

 

6/ Kritéria hodnocení:

 • způsob prezentace, obhajoba,
 • věcná správnost,
 • obsah vlastních myšlenek,
 • spojení více informačních zdrojů,
 • nápaditost a originalita zpracování,
 • grafická úprava,
 • přesnost citací,
 • gramatická stylistická úroveň.

 

Hodnocení ročníkové práce probíhá pomocí bodů:

 1. písemná část –    vedoucí: 37 bodů
 • oponent: 29 bodů

 

Žák může získat maximálně 66 bodů a jeho hodnocení bude následující:

66 – 59 bodů                                      výborně

58 – 46 bodů                                      chvalitebně

45 – 33 bodů                                      dobře

32 – 20 bodů                                      dostatečně

19 a méně bodů                               nedostatečně

 

 1. prezentace –     komise (1 člen):                           15 bodů

Závěrečné hodnocení prezentace bude odpovídat procentuálnímu zisku bodů od všech členů komise.

100 – 90 %                                         výborně

89 – 70 %                                         chvalitebně

69 – 50 %                                         dobře

49 – 30 %                                         dostatečně

29 a méně %                                 nedostatečně

Známky z písemné části ročníkové práce i prezentace bude zapsána v žákovské knížce.

 

7/ Závěrečná práce musí obsahovat následující:

 • úvodní strana: název školy, název práce, vedoucí práce, autor, kde a kdy (viz vzor),
 • obsah,
 • úvod – proč jsem si téma vybral/a, moje očekávání, ..
 • samotný text práce, členěný do kapitol,
 • závěr – co mi práce přinesla, co jsem se dozvěděl/a, vlastní názory, výsledky, k nimž žák dospěl …,
 • citace použitých zdrojů:

literatura:

DOLEŽALOVÁ, E., KUČEROVÁ, A.:Hry v přírodě a s přírodou. Praha. 2004.

[Autor (velkými písmeny): Název knihy. Místo vydání a rok vydání.]

Pro internetové zdroje:

www.priroda.cz

 

 

 

 

Vzor 1. strany práce:

 

 

ZáKLADNÍ ŠKOLA BRNO, JANOUŠKOVA 2,

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

Ročníková  práce

 

 

 

 

 

NÁZEV PRÁCE

 

 

 

 

 

Brno

2019

 

Vedoucí práce:                                                   Vypracoval(a):

Novák Jan                                                           Nováková Jana

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz