Organizace školního roku

Organizace školního rokuKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace školního roku
P E D A G O G I C K É    R A D Y
     Akce     Termín      Program
     1. Pedagogická rada úterý 27.8.2019      1. část: výr. zpráva, organizace šk. r., prac. plán
pátek 30.8.2019      2. část: Řád školy, Klasif. řád, ŠVP aj.
29. – 30.8.      schůze PKaMS,ŠVP,školení BOZP a PO aj.
     2. Pedagogická rada úterý 12.11.2019      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     3. Pedagogická rada úterý 21.1.2020      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 23.1.2020      klasifikační porada za 1. pololetí
     4. Pedagogická rada úterý 21.4.2020      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     5. Pedagogická rada úterý 16.6.2020      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 18.6.2020      klasifikační porada za 2. pololetí
úterý 30.6.2020      ukončení školního roku
T Ř Í D N Í   S C H Ů Z K Y   A   H O V O R O V É   H O D I N Y
     Termín            Akce
úterý 10.9.2019      třídní schůzky, Sněm rodičů
úterý 12.11.2019      hovorové hodiny
úterý 14.1.2020      třídní schůzky
úterý 21.4.2020      hovorové hodiny
úterý 2.6.2020      třídní schůzky
S C H Ů Z E   R A D Y   R O D I Č Ů
     Termín            Program
čtvrtek 5.9.2019      organizace a příprava Sněmu rodičů
úterý 12.11.2019      činnost Rodičovského sdružení
úterý 14.1.2020      dle potřeby: příprava tř. sch., příspěvky rodičů
úterý 21.4.2020      kontrola činnosti Rodičovského sdružení
úterý 2.6.2020      hodnocení školního roku a příprava tříd. schůzek
O R G A N I Z A C E   Š K O L N Í H O   R O K Ut
     Termín od   do      Název časového úseku
29.10.2019 30.10.2019      podzimní prázdniny  (ÚT, ST)
21.12.2019 5.1.2020      vánoční prázdniny (SO – NE)
31.1.2020      pololetní prázdniny (PÁ)
17.2.2020 23.2.2020      jarní prázdniny
9.4.2020      velikonoční prázdniny (ČT)
30.6.2020 31.8.2020      hlavní prázdniny
 2.9.2019 30.1.2020      I. pololetí
 31.1.2020 30.6.2020      II. pololetí
T E R M Í N Y    P Ř I J Í M A C Í C H   Z K O U Š E K
   Termín           Typ zkoušky
2. – 15.1. 2020      talentové zkoušky na SŠ
12.-28.4. 2020      přijímací zkoušky na SŠ, víceletá G  (1.kolo)
pátek a sobota 3.-4. 4.2020      zápis do l. tříd (do 30. 4.)

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz