Volby do Školské rady

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci!

            Vzhledem k tomu, že končí funkční období Školské rady, vyhlásil ředitel školy (ze zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon)

volby do Školské rady,

které se budou konat v úterý 17. dubna 2018

v budově Základní školy Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

po skončení třídních schůzek.

Školská rada (§ 168):

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Volební akt proběhne formou tajného hlasování. Volič proti podpisu obdrží hlasovací lístek, na kterém křížkem označí jediného kandidáta, pro kterého hlasuje. Takto označený lístek vhodí do volební urny umístěné v přízemí školy. Označením více kandidátů je volební lístek neplatný.

Za člena ŠR je zvolen kandidát s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní více jak 50% oprávněných osob.

Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem, tzn. zákonný zástupce obdrží tolik hlasovacích lístků, kolik má dětí ve škole. Je na dohodě zákonných zástupců žáka, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, že se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Návrhy na kandidáty z řad rodičů podávejte vedení školy nejpozději do úterý 10. 4. 2018.

Na vzájemnou spolupráci s Vámi se těší

Mgr. Jan Maroši – ředitel školy

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz