Organizace školního roku

Organizace školního rokuKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace školního roku
P E D A G O G I C K É    R A D Y
     Akce     Termín      Program
     1. Pedagogická rada úterý 29.8.2017      1. část: výr. zpráva, organizace šk. r., prac. plán
středa 31.8.2017      2. část: Řád školy, Klasif. řád, ŠVP aj.
29. – 31.8.      schůze PKaMS,ŠVP,školení BOZP a PO aj.
     2. Pedagogická rada úterý 14.11.2017      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     3. Pedagogická rada čtvrtek 18.1.2018      předporady 1. i 2. st.
úterý 23.1.2018      klasifikační porada za 1. pololetí
     4. Pedagogická rada úterý 11.4.2018      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     5. Pedagogická rada úterý 19.6.2018      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 21.6.2018      klasifikační porada za 2. pololetí
pátek 29.6.2018      ukončení školního roku
T Ř Í D N Í   S C H Ů Z K Y   A   H O V O R O V É   H O D I N Y
     Termín            Akce
úterý 12.9.2017      třídní schůzky, Sněm rodičů
úterý 14.11.2017      hovorové hodiny
úterý 9.1.2018      třídní schůzky
úterý 17.4.2018      třídní schůzky + volby do Školské rady
úterý 5.6.2018      třídní schůzky
S C H Ů Z E   R A D Y   R O D I Č Ů
     Termín            Program
čtvrtek 7.9.2017      organizace a příprava Sněmu rodičů
úterý 14.11.2017      činnost Rodičovského sdružení
úterý 9.1.2018      dle potřeby: příprava tř. sch., příspěvky rodičů
úterý 17.4.2018      kontrola činnosti Rodičovského sdružení
úterý 5.6.2017      hodnocení školního roku a příprava tříd.schůzek
O R G A N I Z A C E   Š K O L N Í H O   R O K U
     Termín od   do      Název časového úseku
26.10.2017 27.10.2017      podzimní prázdniny  (ČT, Pá)
23.12.2017 2.1.2018      vánoční prázdniny (SO – ÚT)
2.2.2018      pololetní prázdniny (PÁ)
5.2.2018 11.2.2018      jarní prázdniny
29.3.2018 30.3.2018      velikonoční prázdniny (ČT, PÁ)
1.7.2017 3.9.2017      hlavní prázdniny
 4.9.2017 31.1.2018      I. pololetí
 1.2.2018 29.6.2018      II. pololetí
T E R M Í N Y    P Ř I J Í M A C Í C H   Z K O U Š E K
   Termín           Typ zkoušky
2. – 15.1. 2018      talentové zkoušky na SŠ
12.-28.4. 2018      přijímací zkoušky na SŠ, víceletá G  (1.kolo)
pátek a sobota 6.-7. 4.2018      zápis do l. tříd (do 30. 4.)

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz